wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W 2019 r. mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących punktach:   |   - mobilnym czynnym w godzinach od 7.30 do 11.30 w przeciętnym wymiarze 1 dnia w tygodniu w każdej gminie (Niebylec - poniedziałek, Wiśniowa - wtorek, Czudec - środa, Frysztak - czwartek, Strzyżów - piątek)   |   - stałym, mający swą siedzibę w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego wręczone

8 października 2014 r. w atrium Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla uzdolnionej młodzieży. Rada Powiatu w Strzyżowie już po raz trzynasty przyznała stypendia naukowe uczniom i absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy w Strzyżowie. W 2014 r. stypendium otrzymało 176 osób na łączną kwotę 152.500 zł. Podczas spotkania wręczone zostały również nagrody rozlosowane w konkursie „Zostań uczeniem szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Strzyżowski".

 

Podczas XLIX sesji Rady Powiatu w Strzyżowie wręczono dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w roku szkolnym 2014/2015. W roku bieżącym Rada Powiatu w Strzyżowie na wniosek Zarządu Powiatu postanowiła przyznać 176 stypendiów w 4 kategoriach, spośród 5 możliwych zapisanych w regulaminie. W kategorii I (absolwenci gimnazjów, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski) przyznano 72 stypendia, w kategorii II (uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski) - 57, w kategorii IV (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski) stypendia przyznano 44 osobom. Z powodu braku zgłoszeń stypendia nie zostały przyznane w kategorii III - uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEN. Z kolei w kategorii V w roku bieżącym przyznano trzy stypendia dla absolwentów roku wyłonionych przez: Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu. Tytuł Absolwenta Roku w 2014 r. otrzymali odpowiednio: Monika Nowicka, Dorota Skórka i Klaudia Środoń.


Uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium odbyła się 8 października 2014 r. w atrium Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. Uczniowie oraz absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski odebrali gratulacje i dyplomy z rąk: Przewodniczącego Rady Powiatu w Strzyżowie Pana Marka Jurzysty, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pani Małgorzaty Książek, Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, Wicestarosty Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka oraz przedstawicieli Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej: Ks. Dziekana dra Jana Wolaka i Ks. Antoniego Kocoła.


Po rozdaniu dyplomów w imieniu nagrodzonych głos zabrała Bożena Chmielowska uczennica klasy Ic Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, która w imieniu swoim i stypendystów podziękowała za przyznane stypendia Zarządowi i Radzie Powiatu w Strzyżowie oraz Strzyżowskiej Kapitule Kolegiackiej z Prepozytem Księdzem dr. Janem Wolakiem na czele.


„Wdzięczność - to jest dawanie i przyjmowanie. To zwykłe słowo - podziękowanie". Tymi słowami pragnę w imieniu tegorocznych stypendystów serdecznie podziękować Zarządowi i Radzie Powiatu w Strzyżowie za kontynuowanie podjętego kilka lat wcześniej dzieła, jakim jest Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego, z którego otrzymaliśmy finansowe wsparcie. Słowa podziękowania kierujemy również do Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej z Prepozytem Księdzem dr. Janem Wolakiem na czele za coroczne przekazywanie środków finansowych na cele stypendialne. My młodzi zauważamy, że rozwój nauki i oświaty zajmuje priorytetowe miejsce w polityce samorządu powiatowego w Strzyżowie a dobrze wykształcone społeczeństwo jest celem nadrzędnym działań w dziedzinie rozwoju edukacji w naszym regionie, za co przy tej okazji serdecznie dziękujemy. W życiu młodego człowieka każdy gest dobrej woli przynosi nadzieję i wiarę w lepszą przyszłość. Dzięki przyjaznej dłoni możliwa jest realizacja wyznaczonych celów i zamierzeń. Niech nasza radość i uśmiech będzie dla Państwa nagrodą i największym dowodem wdzięczności z naszej strony - mówiła tegoroczna stypendystka.


Na zakończenie tej części sesji wręczone zostały nagrody rozlosowane w konkursie „Zostań uczeniem szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Strzyżowski" zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Strzyżowie. Konkurs był jedną z atrakcji trwającego w dniach od 12 do 18 maja 2014 r. Tygodnia Otwartych Drzwi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie. Celem konkursu było zachęcenie uczniów gimnazjów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Strzyżowski. Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie kl. III gimnazjum, którzy podczas Tygodnia Drzwi Otwartych wrzucili kupon do przygotowanej urny, a w chwili rozstrzygnięcia konkursu byli uczniami szkół prowadzonych przez powiat. W dniu 30 września br. powołana przez Dyrektora ZST w Strzyżowie Pana Adama Witka Komisja Konkursowa przeprowadziła losowanie, w wyniku którego dwie równorzędne nagrody (tablety) ufundowane przez Powiat Strzyżowski otrzymali zwycięzcy konkursu: Kacper Kut (absolwent Gimnazjum w Dobrzechowie) - obecnie uczeń kl. I C LO Strzyżów oraz Marek Żurowski (absolwent Gimnazjum w Wiśniowej) - obecnie uczeń kl. I TI Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

 

Powiatowy Fundusz Stypendialny stanowi próbę kontynuacji dzieła wybitnego profesora teologii Akademii Krakowskiej Księdza Jana Przecławczyka Dąbrowskiego ze Strzyżowa (jego dom rodzinny znajdował się w pobliżu uliczki prowadzącej od strony rynku w kierunku kosciółka Św. Michała). Autor fundacji stypendialnej w swojej ostatniej woli przeznaczył 2000 florenów na stypendium dla studentów Akademii Krakowskiej (dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego) pochodzących ze Strzyżowa. Z tej sumy 5 studentów miało otrzymywać po 15 groszy tygodniowo. W fundacji zastrzeżono także, iż w przypadku braku strzyżowian, stypendium należało przydzielić innym studentom z okolic Strzyżowa lub najbiedniejszym, odznaczającym się „szczególną pilnością". Ufundowane przez Przecławczyka stypendium  przetrwało do końca XVIII w. i skorzystało z niego wielu strzyżowian, a także studenci z Wielopola, Ropczyc i Warszawy. W 2002 r. samorząd powiatowy w Strzyżowie, wzorując się na fundacji Jana Przecławczyka Dąbrowskiego, utworzył fundusz stypendialny nazwany  jego imieniem.


Początkowo podstawą przyznania stypendium były osiągnięcia uczniów oraz trudna sytuacja materialna rodziny. Obecnie Komisja Stypendialna, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendiów, zwraca główną uwagę na m.in.: osiąganie wysokich wyników w nauce potwierdzonych wysoką średnią ocen, uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szczególne uzdolnienia artystyczne i osiągnięcia sportowe. Kryterium dochodowe nie jest już przeszkodą w uzyskaniu stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.


W latach 2002 - 2014 ze środków powiatowego funduszu wypłacono stypendia w kwocie ogółem 997 537 zł. W latach 2002/03 i 2003/04 stypendium pobierało 18 osób, wówczas na stypendia w roku szkolnym przeznaczono łącznie 25 000 zł. W latach kolejnych liczba osób, pobierających stypendium Przecławczyka, wahała się między 25 a 29. Z każdym następnym rokiem szkolnym notowano tendencję wzrostową, tj. w roku 2008/09 stypendium przyznano już - 77 osobom, w 2009/10 - 111, w 2010/11 - 145, w 2011/12 - 192, w 2012/13 - 176, a w 2013/14 - 141. W tegorocznej edycji, tj. 2014/2015 stypendium otrzymało 176 osób na łączną kwotę 152.500 zł.


Środki na stypendia pochodzą z budżetu powiatu oraz z darowizny przekazywanej rokrocznie przez Strzyżowską Kapitułę Kolegiacką, którą tworzą Księża Kanonicy związani z naszym terenem. Kapituła powołana została dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza Rzeszowskiego Kazimierza Górnego w dniu 8 grudnia 2006 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Do jej podstawowych zadań należy m.in. sprawowanie uroczystych funkcji liturgicznych w Kolegiacie p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie, propagowanie częstej adoracji Najświętszego Sakramentu, oddziaływanie na religijno-moralny i duszpasterski kształt regionu poprzez propagowanie kultu Matki Bożej Niepokalanej czczonej w wizerunku w Kolegiacie, wspólna troska o stałą formację kapłańską i poziom duszpasterstwa według wzoru Bł. Ks. Władysława Findysza oraz troska o kształcenie młodzieży, zwłaszcza ubogiej. Z woli Kanoników Kapituły Strzyżowskiej, po zatwierdzeniu wyboru przez Księdza Biskupa Ordynariusza, urząd prepozyta pełni Ks. Dziekan Strzyżowski dr Jan Wolak, zaś funkcję ekonoma piastuje Ks. Dziekan Czudecki Antoni Kocoł.

 

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

Poniżej lista osób objętych wsparciem stypendialnym

z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

na rok szkolny 2014/2015:Kategoria I - Absolwenci gimnazjów, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski:


1. Szymańska Aleksandra - Szufnarowa

2. Krok Kamil - Glinik Charzewski

3. Moskwa Kamila - Strzyżów

4. Fąfara Kamil - Strzyżów

5. Machowski Michał - Strzyżów

6. Dulemba Konrad - Glinik Zaborowski

7. Żydzik Mateusz - Żarnowa

8. Żydzik Dominik - Żarnowa

9. Dobek Aleksandra - Glinik Charzewski

10. Złotek Kamil - Żarnowa

11. Boruta Mateusz - Żarnowa

12. Ziobrowska Justyna - Stępina

13. Śliwińska Daria - Strzyżów

14. Piskadło Karolina - Żyznów

15. Mleczek Rafał - Strzyżów

16. Ficek Patrycja - Strzyżów

17. Bosek Oliwia - Strzyżów

18. Wójtowicz Aneta - Strzyżów

19. Bałabas Gabriela - Żyznów

20. Gębuś Dagmara - Strzyżów

21. Majocha Beata - Glinik Górny

22. Wieszczek Regina - Żyznów

23. Mazur Joanna - Strzyżów

24. Gargaś Magdalena - Strzyżów

25. Kut Diana - Wysoka Strzyżowska

26. Hedesz Katarzyna - Strzyżów

27. Banaś Dominika - Strzyżów

28. Matłosz Patrycja - Wysoka Strzyżowska

29. Walkiewicz Patrycja - Strzyżów

30. Piękoś Edyta - Pstrągówka

31. Osika Maciej - Wysoka Strzyżowska

32. Knap Klaudia - Gogołów

33. Chmura Ewelina - Glinik Górny

34. Grochowska Monika - Wysoka Strzyżowska

35. Zięba Paweł - Grodzisko

36. Kozub Ewa - Strzyżów

37. Rzeźnikiewicz Jowita - Glinik Charzewski

38. Kurpiel Klaudia - Brzeżanka

39. Piątek Agnieszka - Strzyżów

40. Włodyka Jagienka - Strzyżów

41. Misiura Kamil - Glinik Dolny

42. Lecnar Elisa - Strzyżów

43. Bożena Chmielowska - Stępina

44. Kut Kacper - Dobrzechów

45. Łyszczarz Patrycja - Markuszowa

46. Kubas Izabela - Glinik Charzewski

47. Zięba Magdalena - Kożuchów

48. Irzyk Aleksandra - Dobrzechów

49. Piskozub Michał - Strzyżów

50. Fortuna Gabriela - Tułkowice

51. Tenczar Sylwia - Wielopole Skrzyńskie

52. Kut Krzysztof - Grodzisko

53. Moskal Franciszek - Godowa

54. Ruszała Piotr - Żarnowa

55. Sadowska Aleksandra - Glinik Średni

56. Winiarska Klaudia - Glinik Górny

57. Roman Katarzyna - Tułkowice

58. Kut Gabriela - Markuszowa

59. Baran Mikołaj - Dobrzechów

60. Banaś Paulina - Strzyżów

61. Godek Joanna - Glinik Średni

62. Krzysiak Michał - Dobrzechów

63. Leśniak Martyna - Godowa

64. Pękosz Patrycja - Godowa

65. Niebylecka Izabela - Wysoka Strzyżowska

66. Pytko Jakub - Strzyżów

67. Strzępek Sławomir - Strzyżów

68. Wolan Olena - Godowa

69. Szczypta Michał - Strzyżów

70. Haligowski   Kamil - Godowa

71. Karaś Gabriela - Lubla

72. Rutka Wioleta - Pułanki

 

Kategoria 2 - Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski


1. Łukasik Agnieszka - Gogołów

2. Szczygieł Monika - Markuszowa

3. Drygaś Karolina - Szufnarowa

4. Banaś Aldona - Glinik Górny

5. Arciszewski Damian - Żarnowa

6. Wojnarowska Katarzyna - Stępina

7. Wojnarowski Grzegorz - Stępina

8. Rabenda Mariola - Żarnowa

9. Hart Aleksandra - Wysoka Strzyżowska

10. Kiełtyka Ireneusz - Dobrzechów

11. Koś Aneta - Glinik Dolny

12. Boruta Joanna - Żarnowa

13. Piękoś Iwona - Pstrągówka

14. Ziobro Mateusz - Żarnowa

15. Kałamarz Piotr - Stępina

16. Mularz Aldona - Gbiska

17. Szurlej Maciej - Strzyżów

18. Łapa Mariola - Tropie

19. Jeleń Iwona - Grodzisko

20. Gawron Klaudia - Cieszyna

21. Dziok Mateusz - Gogołów

22. Gajda Gabriela - Strzyżów

23. Znamirowska Katarzyna - Strzyżów

24. Drozd Renata - Grodzisko

25. Leśniak Joanna - Grodzisko

26. Chmura Monika - Zaborów

27. Król Kamil - Brzeżanka

28.  Leśniak Tomasz - Strzyżów

29. Opielowski Mateusz - Stępina

30. Franczak Michał - Strzyżów

31. Piątek Paulina - Strzyżów

32. Ciuba Magdalena - Strzyżów

33. Iskrzycka Anna - Czudec

34. Drozd Andżelina - Grodzisko

35. Zając Weronika - Rzeszów

36. Sopel Aleksandra - Wysoka Strzyżowska

37. Kulawiak Szymon - Markuszowa

38. Szczęch Agnieszka - Strzyżów

39. Szczygieł Izabela - Strzyżów

40. Nowak Paulina - Dobrzechów

41. Machowski Mateusz - Strzyżów

42. Modlisz Beata - Czudec

43. Mularz Berenika - Tułkowice

44. Kruczek Kajetan - Wielopole Skrzyńskie

45. Gajdek Dżesika - Przedmieście Czudeckie

46. Niemiec Mateusz - Glinik Charzewski

47. Birówka Dawid - Szufnarowa

48. Moskal Maciej - Strzyżów

49. Szteliga Ewelina - Szufnarowa

50. Lubelczyk Klaudia - Markuszowa

51. Nowak Klaudia - Strzyżów

52. Zajchowski Bartosz - Cieszyna

53. Ciuł Monika - Godowa

54. Dziok Paweł - Glinik Górny

55. Baran Łukasz - Dobrzechów

56. Kubik Paweł - Ropczyce

57. Ossowski Szymon - Strzyżów


Kategoria 4 - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski


1. Jarosz Kinga - Gwoździec

2. Tomaszewski Kamil - Niewodna

3. Dobek Tomasz - Dobrzechów

4. Bliźniak Piotr - Pułanki

5. Wolan Sebastian - Ustronna

6. Cynarski Łukasz - Strzyżów

7. Kozub Anna - Strzyżów

8. Niewiarowska Edyta - Szufnarowa

9. Tokarska Agata - Szufnarowa

10. Klimek Kinga - Godowa

11. Śliwińska Sylwia - Strzyżów

12. Fortuna Krystian - Żarnowa

13. Dziadosz Justyna - Wysoka Strzyżowska

14. Dybaś Konrad - Cieszyna

15. Gazda Diana - Strzyżów

16. Marczak Małgorzata - Strzyżów

17. Czepiela Alicja - Strzyżów

18. Dziok Justyna - Gogołów

19. Godek Edyta - Cieszyna

20. Flaga Małgorzata - Łętownia

21. Chmiel Natalia - Strzyżów

22. Kopczyk Aleksandra - Godowa

23. Fortuna Justyna - Strzyżów

24. Czaczkowska Maria - Cieszyna

25. Wójcik Magdalena - Szufnarowa

26. Przystaś Mariola - Markuszowa

27. Libucha Mateusz - Cieszyna

28. Czech Klaudia - Cieszyna

29. Chlipała Anna - Żyznów

30. Żółtek Iwona - Wiśniowa

31. Jędrzejewska Katarzyna - Strzyżów

32. Fryz Jakub - Boguchwała

33. Błachut Joanna - Rzeszów

34. Bury Elżbieta - Glinik Zaborowski

35. Warchoł Joanna - Różanka

36. Krasnopolski Michał - Markuszowa

37. Piczak Samanta - Wysoka Strzyżowska

38. Perłowska Dominika - Gbiska

39. Strzępek Łukasz - Różanka

40. Muniak Maciej - Dobrzechów

41. Ząbik Magdalena - Szufnarowa

42. Kwolek Aneta - Strzyżów

43. Zimna Patrycja - Strzyżów

44. Szteliga Gabriela - Lubla

 

Kategoria 5 - Absolwenci roku LO Strzyżów, ZST Strzyżów i ZS Czudec

 

1. Skórka Dorota - Różanka

2. Nowicka Monika - Strzyżów

3. Środoń Klaudia - Przedmieście Czudeckie

 

Data dodania: 10-10-2014
liczba wyświetleń: 3025

Pozostałe kategorie