wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Zakończyły się egzaminy końcowe uczniów klas trzecich gimnazjów   |   Gimnazjaliści zdawali w bieżącym roku egzaminy z przedmiotów humanistycznych, matematyki, przedmiotów ścisłych i języka obcego   |   Samorząd powiatowy w Strzyżowie kontynuuje inwestycje rozpoczęte w 2017 r.   |   W Strzyżowie dobiegają końca prace w budynkach przy ul. Przecławczyka i Parkowej   |   We Frysztaku wyłonieni zostali wykonawcy na dostawę wyposażenia boiska lekkoatletycznego i pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego   |   Za kwotę blisko 1,9 mln zł Powiat Strzyżowski prowadzi rewitalizację zabudowań gospodarczych w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej   |   W Wiśniowej rozpoczęła się przebudowa oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   |   Samorząd powiatowy pokrywa też wkład własny do projektu Gminy Czudec - budowy mostu na rzece Wisłok, który włączał będzie obszar Zawisłocza i część Wyżnego w budowaną obecnie przez samorząd województwa podkarpackiego obwodnicę Czudca   |   Karolina Dziedzic-Gruszowska z UKS Diament Pstrągowa po raz szósty zdobyła tytuł mistrzyni Polski Seniorów w kickboxingu w formule full contact (kat. -70 kg)   |   W niedzielę (22.04) na hipodromie JKS „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim odbędzie się IV Memoriał Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy; początek imprezy o godz. 15.00   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza 22.04. na koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego nr 3 w Rzeszowie poświęcony 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wstęp wolny. Szczegóły na stronie internetowej www.ok-czudec.pl   |   Od piątku do niedzieli (20-22.04) potrwa VII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wisłok 2018, którego drugi etap wiódł będzie z Frysztaka do Marku.szowej (11 km)   |   Organizatorzy przewidują udział ponad 250 miłośników kajakarstwa
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

XXXII Sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego

29 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018. Podczas posiedzenia radni zapoznali się m.in. z informacją na temat bieżącej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie i wykonania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2016 r. Radni wysłuchali także sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie oraz Domów Dziecka w Strzyżowie i Żyznowie. Rada Powiatu podjęła też cztery uchwały, w tym m.in. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta.


Jako pierwsza sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Strzyżowie zaprezentowała Pani Dyrektor Renata Półzięć. Jak mówiła, na koniec marca br. pod opieką placówki znajdowało się 28 wychowanków z terenu całej Polski, w tym 2 z województwa małopolskiego, 5 ze śląskiego oraz 21 z województwa podkarpackiego, w tym 6 z naszego powiatu. Podopieczni domu to: 15 dziewcząt i 13 chłopców w wieku 9-20 lat. W minionym roku usamodzielniło się i opuściło placówkę sześcioro wychowanków, z których jedna osoba wróciła do domu rodzinnego. W Domu Dziecka w Strzyżowie zatrudnionych jest obecnie 9 wychowawców, organizujących całokształt pracy opiekuńczo-wychowawczej w 8 grupach 3-4 osobowych. W zadaniach tych wspierają ich zatrudnieni w placówce pedagog i terapeuta, a także przyjmowani na zasadzie porozumienia wolontariusze, którzy pomagają przy odrabianiu lekcji, udzielają korepetycji z j. angielskiego oraz organizują zabawy. Priorytetem działań wychowawców, jak i osób ich wspierających jest rozwijanie u wychowanków zainteresowań i potrzeb aktywnego spędzania czasu wolnego m.in. poprzez rajdy piesze i rowerowe, wyjścia na basen, lodowisko i stok narciarski, a także wyjścia i wyjazdy do kina, Teatru „Maska" w Rzeszowie, a także wakacyjne wyjazdy w różne zakątki naszego kraju. Organizacja czasu wolnego wychowanków strzyżowskiego domu jest w całości finansowana ze środków zebranych przez Stowarzyszenie „Serca Sercom", działające przy strzyżowskiej placówce. Pani Dyrektor zapoznała również Radę Powiatu z wynikami kontroli doraźnych, zarządzonych przez Starostę Strzyżowskiego w okresie 20.09. - 20.10.2016 r. oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w dniach 7-8.02.2017 r.


Z kolei działalność Domu Dziecka w Żyznowie przedstawiła Pani Dyrektor Elżbieta Urban - Janusz. Jak mówiła, Dom Dziecka w Żyznowie przeznaczony jest dla 30 dzieci. Na dzień sporządzania sprawozdania w placówce przebywało 26 wychowanków, w tym 11 dziewczynek i 15 chłopców w wieku od 1 miesiąca do 22 lat. Dzieci mieszkają w 12 pokojach sypialnych: 2- 3- i 4- osobowych. Placówka posiada 3 aneksy kuchenne, w których dzieci samodzielnie, pod opieką wychowawcy przygotowują sobie kolacje. Ponadto w Domu Dziecka w Żyznowie znajdują się m.in.: trzy pomieszczenia do pracy dziennej z dziećmi, pracownia komputerowa, siłownia, pokój terapeutyczny, pokój odwiedzin, jadalnia, pralnia oraz 5 łazienek itp. W Domu Dziecka w Żyznowie stworzono również warunki bytowe dla nieletnich wychowanek w ciąży, które trafiają tutaj z całego kraju. Od ponad 20 lat w placówce istnieją grupy typu rodzynkowego, których obecnie jest 10. Każda rodzinka ma swój pokój, a jego wystrój i urządzenie omawiane jest z opiekunem grupy - wychowawcą, który jest odpowiedzialny za powierzone mu dzieci. Jak mówiła Pani Dyrektor, dzieci w grupach rodzinkowych mogą realizować swoje pomysły i urządzać pokoje wg własnych koncepcji. W placówce działają liczne koła zainteresowań, w tym m.in. kulinarne, plastyczne, komputerowe, sportowo - turystyczne i teatralne. Obecnie placówka zatrudnia: dyrektora, 4 starszych wychowawców, 5 wychowawców, 2 młodszych wychowawców, pedagoga, terapeutę oraz 8 pracowników administracyjno-obsługowych, w tym część osób pracuje na ½ lub ¾ etatu bądź na zastępstwo.


Obie Panie Dyrektorki poinformowały także Radę Powiatu m.in. o problemach, z jakimi się borykają, przeprowadzonych w placówkach remontach i inwestycjach, a także o stanie wykonania ubiegłorocznego budżetu jednostek, za które odpowiadają.


O działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie mówił z kolei Dyrektor jednostki Pan Marcin Gąsior. Sprawozdanie za 2016 r. dotyczyło zadań powiatu realizowanych przez PCPR w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W w/w. okresie sprawozdawczym na terenie powiatu strzyżowskiego funkcjonowało 37 rodzin zastępczych, w tym 18 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, 17 rodzin niezawodowych i 2 rodziny zawodowe. Wśród 54 wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych 44 pochodziło z terenu powiatu strzyżowskiego, 9 spoza terenu powiatu (powiat jarosławski, leżajski, brzozowski, miasto Wrocław, miasto Łódź i miasto Rzeszów), a 1 dziecko cudzoziemskie. Z kolei troje wychowanków z terenu powiatu strzyżowskiego przebywało w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów tj. powiatu jasielskiego, miasta Krosna i miasta Rybnika. Pan Dyrektor omówił również zakres pomocy pieniężnej udzielanej m.in. wychowankom pieczy zastępczej w związku z ich usamodzielnieniem się. Ponieważ PCPR koordynuje działania samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej i sprawuje nadzór m.in. nad działalnością domów pomocy społecznej, Dyrektor podał także stan liczbowy osób zamieszkujących Domy Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym oraz w Babicy z filią w Pstrągowej Woli. W 2016 r. ze wsparcia w/w. domów pomocy społecznej skorzystało 179 osób, w tym 15 nowych mieszkańców. Pan Dyrektor omówił także działalność m.in. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzyżowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance, prowadzonych przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Zapoznał również Radę Powiatu z planem podziału środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2016 rok oraz realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego również ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Kolejnym punktem sesji była informacja na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie i stanu realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, które Radzie Powiatu przedstawił Pan Bolesław Kazalski, Dyrektor ZOZ w Strzyżowie. Jak mówił Pan Kazalski, w roku ubiegłym ZOZ w Strzyżowie podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia osiem umów na łączną wartość 26 826 995,51 zł, którą w ciągu roku udało się zwiększyć o prawie 900 tys. zł. Wartość kontraktu z podkarpackim oddziałem NFZ do 30 czerwca 2017 r. zamknęła się w kwocie 13 869 476,78 zł. Pan Dyrektor poinformował radnych o uruchomieniu kaplicy szpitalnej i pracowni tomografii komputerowej, która obecnie znajduje się na etapie procedur działania, złożonym w Urzędzie Marszałkowskim projekcie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie na kwotę 12 mln zł oraz planowanych do uruchomienia w Przychodni Powiatowej w Strzyżowie dwóch poradniach: reumatologicznej i endokrynologicznej.


Podczas sesji radni podjęli 4 uchwały - m.in. w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2032, a także dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Strzyżowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


W sprawach różnych, interpelacje, zapytania podjęto temat promocji powiatu strzyżowskiego w związku ze zwycięstwem drzewa - dąb „Józef" z parku w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2017. Zwrócono też uwagę na konieczność zadbania o zabytkowe drzewa na terenie powiatu strzyżowskiego, w tym m.in. dąb w Zaborowie, rosnący przy drodze wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Twierdza - Warzyce.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

Data dodania: 19-04-2017
liczba wyświetleń: 492

Pozostałe kategorie