wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Złożony przez SP ZOZ w Strzyżowie projekt dokończenia rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Strzyżowie został wybrany do dofinansowania z funduszy europejskich przez Zarząd Województwa Podkarpackiego   |   Będzie to jeden z największych projektów współfinansowanych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   Budynki szpitalne zostaną połączone, rozbudowane i zmodernizowane. Szpital zostanie też wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny   |   18 września 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca   |   Inwestycja zostanie zrealizowana do sierpnia 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia; koszt inwestycji to ponad 85,5 mln zł   |   15 września br. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał ze strzyżowską firmą J.P. Bud umowę na rewitalizację drugiej części zabytkowych zabudowań gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej   |   Dobiegają końca prace budowlane przy budowie boiska lekkoatletycznego typu „Orlik” przy SOSW we Frysztaku   |   W ramach powiatowych inwestycji drogowo – mostowych trwają prace przy budowie mostu w Zaborowie i przebudowie drogi powiatowej Kożuchów – Markuszowa – Oparówka –Wysoka Strzyżowska   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że dniach 04 - 06.10.2017 r. będą przyjmowane wnioski o organizację stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia o ustalonym II profilu pomocy; nabór wniosków dla osób do 30 roku życia planowany jest w dniach 6 – 8 listopada br.   |   Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 21 do 30 września br. jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie   |   Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej   |   Stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz zachęca do korzystania z systemu geokomunikatów, zawierających ostrzeżenia meteorologiczne dla mieszkańców całego kraju   |   Bezpłatną aplikację można pobrać ze strony https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigajwcislo.ostrzegator   |   24 września br. na stadionie sportowym w Połomi odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych; początek o godz. 13.00   |   Również w niedzielę (24.09) na hipodromie Jeździeckiego Klubu Sportowego „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim odbędzie się IX Memoriał Hubala Henryka Dobrzańskiego; uroczyste rozpoczęcie zawodów o godz. 15.00
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2016 r.

14 czerwca 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego, której najważniejszym punktem było głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Rada Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu za rok 2016, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz wszystkich komisji stałych Rady Powiatu jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły.

Według sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2016 r., dochody budżetu powiatu w 2016 r. zostały wykonane w ponad 100 procentach na wartość 65,3 mln złotych, w tym wykonanie dochodów własnych wyniosło 15,7 mln zł (103,25 procent planowanej wartości). Wydatki budżetu powiatu w roku ubiegłym ukształtowały się na poziomie 64,9 mln zł, co dało 98,54 procent planowanej wartości. Na realizację wydatków inwestycyjnych do budżetu powiatu pozyskane zostały środki zewnętrze w wysokości 7 418 181,41 zł, w tym środki z funduszy europejskich, dotacje z budżetu państwa m.in. na dofinasowanie zakupu tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzyżowie oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, a także środki od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na opracowanie inwentaryzacji konserwatorskiej oficyny w Wiśniowej oraz dokumentacji projektowej do rozpoczęcia jej rewitalizacji. Działalność samorządu powiatowego w Strzyżowie w 2016 r. wspomogły również samorządy gminne z Niebylca i Strzyżowa, które na budowy chodników przy drogach powiatowych przekazały dotację o łącznej wartości 529 000 zł.

Wydatki bieżące wykonane w roku ubiegłym wyniosły 51,1 mln zł. Obejmowały one przede wszystkim zadania w zakresie m.in. oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (43,46 procent ogółu wydatków bieżących), pomocy i polityki społecznej (23,16 procent), bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (12,8 procent), administracji publicznej (10,28 procent) i in. Dodatkowo w 2016 r. na wydatki bieżące związane z zapewnieniem realizacji praktyk zagranicznych przez uczniów szkół zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie i Zespole Szkół w Czudcu pozyskane zostały środki ze źródeł europejskich w wysokości 672 055,61 zł.

W ramach wydatków budżetu zrealizowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 13,8 mln zł, co stanowi 21,27 procent całości wydatków budżetowych w 2016 r. Wydatki majątkowe dotyczyły m.in. inwestycji w zakresie: powiatowej infrastruktury drogowej - 10,4 mln zł, rozbudowy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia i sprzętu, w tym tomografu komputerowego - 2 715 324,85 zł, wykonania prac konserwatorsko - remontowych filarów bramy wjazdowej Domu Dziecka w Strzyżowie, modernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, budowy miejsc postojowych przy budynku, przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, przebudowy pomieszczeń oraz wykonania instalacji klimatyzacyjnej z wykorzystaniem pompy ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Realizacja zadań inwestycyjnych nie wymagała zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, dzięki czemu stan zadłużenia powiatu w roku ubiegłym zmniejszył do kwoty 20 655 688,48 zł. W końcowym rozliczeniu budżet powiatu na koniec 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 413 357,09 zł.

Sprawozdanie za rok 2016 zyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Strzyżowie, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. W trakcie sesji radni powiatowi zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego.

[zdjęcie i oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 21-06-2017
liczba wyświetleń: 252

Pozostałe kategorie