wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Serdecznie zapraszamy na "Wielki Piknik w Cieniu Dębu"   |   Impreza odbędzie się 23 lipca br. w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej   |   W programie m.in.:   |   od godz. 13.00 – Bieg przełajowy o Złoty Liść „Józefa”; dla uczestników atrakcyjne nagrody   |   od godz. 15.00 – Koncerty zespołów. Wystąpią m.in.: Polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Polonez” z Kanady, Scream Maker, Yellow Horse, Grupa Teatralna z Kozłówka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wisznia” z Wiśniowej   |   Ponadto w programie przewidziano: degustację potraw regionalnych, stoiska rękodzielnicze, park zabaw dla dzieci, bufet i inne atrakcje   |   Projekt samorządu powiatowego w Strzyżowie dotyczący rewitalizacji zabytkowej oficyny w Wiśniowej wybrany do dofinansowania   |   W ramach gruntownego remontu budynku przewidziano m.in. odnowienie ciekawych, zabytkowych polichromii sufitowych   |   W obiekcie powstaną dostępne dla zwiedzających sale ekspozycyjne na wystawy stałe i czasowe   |   Szpital Powiatowy w Strzyżowie znalazł się w gronie szpitali, które weszły do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwanego siecią szpitali   |   Nasz placówka znalazła się na I poziomie zabezpieczenia zdrowotnego   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Do 28 lipca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020   |   Rolnicy mogą ubiegać się o środki na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego, prosiąt i bydła mięsnego   |   Rozpoczęły się zapisy do Grupy Świętego Andrzeja Boboli, która 4 sierpnia br. w ramach 40. Pieszej Pielgrzymki wyruszy z Rzeszowa na Jasną Górę   |   Więcej informacji http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/sw-andrzej.html
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2016 r.

14 czerwca 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego, której najważniejszym punktem było głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Rada Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu za rok 2016, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz wszystkich komisji stałych Rady Powiatu jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły.

Według sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2016 r., dochody budżetu powiatu w 2016 r. zostały wykonane w ponad 100 procentach na wartość 65,3 mln złotych, w tym wykonanie dochodów własnych wyniosło 15,7 mln zł (103,25 procent planowanej wartości). Wydatki budżetu powiatu w roku ubiegłym ukształtowały się na poziomie 64,9 mln zł, co dało 98,54 procent planowanej wartości. Na realizację wydatków inwestycyjnych do budżetu powiatu pozyskane zostały środki zewnętrze w wysokości 7 418 181,41 zł, w tym środki z funduszy europejskich, dotacje z budżetu państwa m.in. na dofinasowanie zakupu tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzyżowie oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, a także środki od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na opracowanie inwentaryzacji konserwatorskiej oficyny w Wiśniowej oraz dokumentacji projektowej do rozpoczęcia jej rewitalizacji. Działalność samorządu powiatowego w Strzyżowie w 2016 r. wspomogły również samorządy gminne z Niebylca i Strzyżowa, które na budowy chodników przy drogach powiatowych przekazały dotację o łącznej wartości 529 000 zł.

Wydatki bieżące wykonane w roku ubiegłym wyniosły 51,1 mln zł. Obejmowały one przede wszystkim zadania w zakresie m.in. oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (43,46 procent ogółu wydatków bieżących), pomocy i polityki społecznej (23,16 procent), bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (12,8 procent), administracji publicznej (10,28 procent) i in. Dodatkowo w 2016 r. na wydatki bieżące związane z zapewnieniem realizacji praktyk zagranicznych przez uczniów szkół zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie i Zespole Szkół w Czudcu pozyskane zostały środki ze źródeł europejskich w wysokości 672 055,61 zł.

W ramach wydatków budżetu zrealizowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 13,8 mln zł, co stanowi 21,27 procent całości wydatków budżetowych w 2016 r. Wydatki majątkowe dotyczyły m.in. inwestycji w zakresie: powiatowej infrastruktury drogowej - 10,4 mln zł, rozbudowy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia i sprzętu, w tym tomografu komputerowego - 2 715 324,85 zł, wykonania prac konserwatorsko - remontowych filarów bramy wjazdowej Domu Dziecka w Strzyżowie, modernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, budowy miejsc postojowych przy budynku, przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, przebudowy pomieszczeń oraz wykonania instalacji klimatyzacyjnej z wykorzystaniem pompy ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Realizacja zadań inwestycyjnych nie wymagała zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, dzięki czemu stan zadłużenia powiatu w roku ubiegłym zmniejszył do kwoty 20 655 688,48 zł. W końcowym rozliczeniu budżet powiatu na koniec 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 413 357,09 zł.

Sprawozdanie za rok 2016 zyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Strzyżowie, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. W trakcie sesji radni powiatowi zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego.

[zdjęcie i oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 21-06-2017
liczba wyświetleń: 155

Pozostałe kategorie