wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2016 r.

14 czerwca 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego, której najważniejszym punktem było głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Rada Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu za rok 2016, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz wszystkich komisji stałych Rady Powiatu jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły.

Według sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2016 r., dochody budżetu powiatu w 2016 r. zostały wykonane w ponad 100 procentach na wartość 65,3 mln złotych, w tym wykonanie dochodów własnych wyniosło 15,7 mln zł (103,25 procent planowanej wartości). Wydatki budżetu powiatu w roku ubiegłym ukształtowały się na poziomie 64,9 mln zł, co dało 98,54 procent planowanej wartości. Na realizację wydatków inwestycyjnych do budżetu powiatu pozyskane zostały środki zewnętrze w wysokości 7 418 181,41 zł, w tym środki z funduszy europejskich, dotacje z budżetu państwa m.in. na dofinasowanie zakupu tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzyżowie oraz zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, a także środki od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na opracowanie inwentaryzacji konserwatorskiej oficyny w Wiśniowej oraz dokumentacji projektowej do rozpoczęcia jej rewitalizacji. Działalność samorządu powiatowego w Strzyżowie w 2016 r. wspomogły również samorządy gminne z Niebylca i Strzyżowa, które na budowy chodników przy drogach powiatowych przekazały dotację o łącznej wartości 529 000 zł.

Wydatki bieżące wykonane w roku ubiegłym wyniosły 51,1 mln zł. Obejmowały one przede wszystkim zadania w zakresie m.in. oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (43,46 procent ogółu wydatków bieżących), pomocy i polityki społecznej (23,16 procent), bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (12,8 procent), administracji publicznej (10,28 procent) i in. Dodatkowo w 2016 r. na wydatki bieżące związane z zapewnieniem realizacji praktyk zagranicznych przez uczniów szkół zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie i Zespole Szkół w Czudcu pozyskane zostały środki ze źródeł europejskich w wysokości 672 055,61 zł.

W ramach wydatków budżetu zrealizowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 13,8 mln zł, co stanowi 21,27 procent całości wydatków budżetowych w 2016 r. Wydatki majątkowe dotyczyły m.in. inwestycji w zakresie: powiatowej infrastruktury drogowej - 10,4 mln zł, rozbudowy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia i sprzętu, w tym tomografu komputerowego - 2 715 324,85 zł, wykonania prac konserwatorsko - remontowych filarów bramy wjazdowej Domu Dziecka w Strzyżowie, modernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, budowy miejsc postojowych przy budynku, przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie, przebudowy pomieszczeń oraz wykonania instalacji klimatyzacyjnej z wykorzystaniem pompy ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Realizacja zadań inwestycyjnych nie wymagała zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, dzięki czemu stan zadłużenia powiatu w roku ubiegłym zmniejszył do kwoty 20 655 688,48 zł. W końcowym rozliczeniu budżet powiatu na koniec 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 413 357,09 zł.

Sprawozdanie za rok 2016 zyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Strzyżowie, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. W trakcie sesji radni powiatowi zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego.

[zdjęcie i oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 21-06-2017
liczba wyświetleń: 303

Pozostałe kategorie