wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Ruszyła budowa obwodnicy Strzyżowa na drodze wojewódzkiej nr 988   |   Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego   |   11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie podpisana zostanie umowa na modernizację Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   W ramach projektu planuje się m.in. dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, zmianę dotychczasowej lokalizacji poszczególnych oddziałów, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie strzyżowska firma PRB „Rembud” Sp. z o.o   |   Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu wyniesie ponad 23 mln zł, w tym 9.999.999,98 zł stanowi dofinasowanie w ramach RPO 2014-2020, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu   |   Jest to największy wartościowo, jak do tej pory, projekt realizowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   12 maja (sobota) w Szkole Podstawowej w Konieczkowej odbędzie się Noc Muzeów   |   W programie m.in. wystawa mundurów i militariów, projekcja filmu i gry edukacyjne przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, wykład na temat udziału mieszkańców naszego powiatu w walce o niepodległość, konkurs strzelecki, prezentacja zabytków motoryzacji i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Strzyżowski REMBUD wykonawcą modernizacji budynków powiatowych w Strzyżowie i Dobrzechowie

3 lipca 2017 r. Panowie Robert Godek Starosta Strzyżowski i Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski w imieniu Zarządu Powiatu podpisali umowę ze strzyżowską firmą „Rembud" na wykonanie gruntownej modernizacji zakupionych w latach wcześniejszych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie budynków: przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie oraz obiektu edukacyjno - usługowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Łączny koszt realizacji tego zadania wyniesie blisko 5 mln zł, a termin wykonania przewidziano na 30 kwietnia 2018 r. Prace realizowane będą jako projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


3 lipca 2017 r. w imieniu Zarządu Powiatu Strzyżowskiego umowę na realizację w/w. przedsięwzięcia podpisali: Pan Robert Godek - Starosta Strzyżowski, Pan Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski oraz Pani Małgorzata Kata - Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Firmę „Rembud" reprezentowali: Pani Marta Włodyka Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Wojtyna Zastępca Prezesa. Strzyżowska firma „Rembud" wyłoniona została do realizacji tego zadania w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, oferując najkorzystniejsze warunki spośród wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie tego zamówienia.

 

Przedmiotem umowy są roboty budowlane, obejmujące trzy zadania: głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej: przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie oraz obiektu edukacyjno - usługowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie (budynku dawnej Telekomunikacji) na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przebudowę dotychczasowych pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie.

 

Pierwsze z w/w. zadań zakłada wykorzystanie urządzeń fotowoltaicznych oraz procesu kogeneracji w produkcji energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i redukcję zapotrzebowania energetycznego dla dwóch budynków użyteczności publicznej. W budynku w Strzyżowie, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe, planuje się produkcję energii elektrycznej na miejscu, poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych, a także kogeneracji tj. produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem zasilania gazem ziemnym. Poprzez realizację tego projektu zakłada się obniżenie emisji CO2 do atmosfery o 283,57 t/rok. W ramach projektu na dachu budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 28 kW w celu zapewnienia odnawialnej energii dla zasilania pompy ciepła, systemu inteligentnego zarządzania budynkiem oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłów olejowych na kotły gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy 126 kW, z zastosowaniem kogeneracji o mocy termicznej 15 kW i mocy elektrycznej do 6 kW. Przewidziano także montaż pompy ciepła powietrze - powietrze dla potrzeb wentylacji mechanicznej, jak również modernizację instalacji elektrycznej budynku.


Z kolei w obiekcie edukacyjno - usługowym, wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, prace obejmować będą: wymianę instalacji grzewczej, w tym kotła węglowego na kocioł gazowy, kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania o mocy 27 kW, a także montaż systemu wentylacji mechanicznej. W obydwu budynkach w ramach projektu przewidziano także ocieplenie ścian, stropów i fundamentów a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na dostosowaną do współczesnych wymagań, w tym termoizolacyjnych.


Realizacja inwestycji pozwoli na uzyskanie w budynku, przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie wskaźnika EP, który wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku w odniesieniu do 1 metra kwadratowego jego powierzchni użytkowej, na poziomie 166,61 kWh/m²/rok, zaś w Dobrzechowie na poziomie 189,42 kWh/m²/rok. Będzie to redukcja obecnego zapotrzebowania o 80,88 procent. Zmniejszone zostanie również zapotrzebowanie na zużycie energii (do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia) w budynku w Strzyżowie o 83,61 procent zaś budynku w Dobrzechowie o 90,09 procent. Zostanie więc osiągnięty ogólny średni rezultat zmniejszenia zapotrzebowania na energię dla obu obiektów na poziomie ok. 86,85 procent.

 

W ramach drugiego zadania, dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Parkowej w Strzyżowie na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zaplanowano m.in. przebudowę układu pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych na I piętrze z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnoprawnych, ocieplenie wewnętrznych ścian wraz z wymianą drzwi, modernizację instalacji elektrycznych, dobudowę windy zewnętrznej przystosowanej do osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz dobudowę pomieszczeń, w tym z przeznaczeniem na salę audiowizualno - szkoleniową. Planowane jest również połączenie siedziby Starostwa Powiatowego w Strzyżowie z w/w. budynkiem poprzez łącznik komunikacyjny na poziomie I piętra, gdzie po przebudowie umiejscowione zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, dotychczas funkcjonujące na ostatnim piętrze Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie.


Modernizacji, w ramach trzeciego zadania, poddane zostanie również II piętro budynku, gdzie swą siedzibę ma Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie. Zakres rzeczowy obejmuje remont pomieszczeń m.in. w zakresie prac murarskich i tynkarskich,  robót malarskich, stolarki i ślusarki wewnętrznej, posadzek oraz robót rozbiórkowych, a także wykonania sieci komputerowej.


Całkowity koszt realizacji wszystkich trzech zadań, które będą realizowane w ramach jednego projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie oraz termomodernizacja budynku położonego na działkach nr 1190/35 i 1190/36 w Dobrzechowie", wyniesie blisko 5 mln zł. Na realizację dwóch, pierwszych zadań samorząd powiatowy w Strzyżowie uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 o łącznej wartości prawie 3,5 mln zł. Trzecie zadanie będzie zaś w całości finansowane ze środków własnych powiatu.


[Inf. Wydział Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie - oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 04-07-2017
liczba wyświetleń: 620

Pozostałe kategorie