wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Złożony przez SP ZOZ w Strzyżowie projekt dokończenia rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Strzyżowie został wybrany do dofinansowania z funduszy europejskich przez Zarząd Województwa Podkarpackiego   |   Będzie to jeden z największych projektów współfinansowanych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   Budynki szpitalne zostaną połączone, rozbudowane i zmodernizowane. Szpital zostanie też wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny   |   18 września 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca   |   Inwestycja zostanie zrealizowana do sierpnia 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia; koszt inwestycji to ponad 85,5 mln zł   |   15 września br. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał ze strzyżowską firmą J.P. Bud umowę na rewitalizację drugiej części zabytkowych zabudowań gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej   |   Dobiegają końca prace budowlane przy budowie boiska lekkoatletycznego typu „Orlik” przy SOSW we Frysztaku   |   W ramach powiatowych inwestycji drogowo – mostowych trwają prace przy budowie mostu w Zaborowie i przebudowie drogi powiatowej Kożuchów – Markuszowa – Oparówka –Wysoka Strzyżowska   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że dniach 04 - 06.10.2017 r. będą przyjmowane wnioski o organizację stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia o ustalonym II profilu pomocy; nabór wniosków dla osób do 30 roku życia planowany jest w dniach 6 – 8 listopada br.   |   Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 21 do 30 września br. jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie   |   Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej   |   Stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz zachęca do korzystania z systemu geokomunikatów, zawierających ostrzeżenia meteorologiczne dla mieszkańców całego kraju   |   Bezpłatną aplikację można pobrać ze strony https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigajwcislo.ostrzegator   |   24 września br. na stadionie sportowym w Połomi odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych; początek o godz. 13.00   |   Również w niedzielę (24.09) na hipodromie Jeździeckiego Klubu Sportowego „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim odbędzie się IX Memoriał Hubala Henryka Dobrzańskiego; uroczyste rozpoczęcie zawodów o godz. 15.00
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Uczniowie i absolwenci szkół średnich w powiecie złożyli 145 wniosków o stypendia

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. W 2017 r. wnioski o stypendium złożyło 145 osób, w tym 69 w kategorii absolwenci gimnazjów, 51 w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 23 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i 2 w kategorii uczniowie, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej. W kategorii V wnioski o przyznanie stypendiów dla absolwentów roku złożyły trzy szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat strzyżowski.

Powiatowy Fundusz Stypendialny jest jednym z najstarszych funduszy stypendialnych w naszym regionie. Wsparcie z tego Funduszu uzyskać mogą uczniowie pobierający naukę w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie (szkoły w Czudcu, Frysztaku i Strzyżowie). Środki na stypendia pochodzą z budżetu powiatu oraz z darowizn przekazywanych przez Strzyżowską Kapitułę Kolegiacką.

Powiatowy Fundusz Stypendialny samorządu powiatowego w Strzyżowie nosi imię wybitnego profesora Akademii Krakowskiej z XVI w. - księdza Jana Przecławczyka Dąbrowskiego pochodzącego ze Strzyżowa. W swej ostatniej woli twórca fundacji stypendialnej przeznaczył 2000 florenów na stypendia dla studentów Akademii Krakowskiej ze Strzyżowa, a w przypadku ich braku dla młodzieży z okolic miasta lub najbiedniejszych, odznaczających się „szczególną pilnością". Z ufundowanego przez Przecławczyka stypendium, które przetrwało do końca XVIII w., skorzystało wielu strzyżowian, a także studenci z Wielopola, Ropczyc i Warszawy. Wzorując się na fundacji Jana Przecławczyka Dąbrowskiego, Zarząd Powiatu Strzyżowskiego w 2002 r. utworzył fundusz stypendialny nazwany  jego imieniem. Był to wówczas jeden z pierwszych samorządowych programów stypendialnych, z którego środki przeznaczane miały być rokrocznie na wspieranie uzdolnionych młodych ludzi pobierających naukę w szkołach na terenie powiatu strzyżowskiego.

Od 2002 r. stypendia w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego przyznawane są rokrocznie przez Radę Powiatu Strzyżowskiego, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej ds. Edukacji. Wcześniej procedurę rozpatrywania wniosków złożonych przez  młodych ludzi przeprowadza Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego.

Początkowo podstawą przyznania stypendium były osiągnięcia uczniów oraz trudna sytuacja materialna rodziny. Obecnie Komisja Stypendialna, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendiów, zwraca główną uwagę na m.in.: wysokie wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen, uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szczególne uzdolnienia artystyczne i osiągnięcia sportowe. Kryterium dochodowe nie jest już przeszkodą w uzyskaniu stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

Od 2009 r. stypendia przyznawane są w pięciu kategoriach (wcześniej w trzech). W kategorii I o stypendium mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki oraz zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski. Kategorię II stanowią uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki. Kategoria III to uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEN. W kategorii IV stypendia otrzymują absolwenci powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki i zamierzają kontynuować naukę na studiach dziennych. Z kolei w V kategorii stypendium przyznawane jest absolwentowi roku wyłonionemu przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i Zespół Szkół w Czudcu, na podstawie wewnętrznego regulaminu każdej ze szkół. W danej kategorii stypendium można otrzymać tylko raz. Wnioski o stypendium składane są każdego roku do dnia 31 lipca w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Od 2002 do 2016 z Powiatowego Funduszu Stypendialnego skorzystało 1443 uczniów, którym wypłacono stypendia w kwocie ogółem 1 409 537 zł. Środki na stypendia pochodziły z budżetu powiatu wspieranego od 2012 r. darowizną przekazywaną na cele stypendialne  przez Strzyżowską Kapitułę Kolegiacką, którą tworzą Księża Kanonicy związani z naszym terenem. W latach 2002/03 i 2003/04 stypendium pobierało 18 osób, wówczas na stypendia w roku szkolnym przeznaczono łącznie 25.000 zł. W latach kolejnych liczba osób, pobierających stypendium Przecławczyka, wahała się między 25 a 29. Z każdym następnym rokiem szkolnym notowano tendencję zwyżkową, tj. w roku 2008/09 stypendium przyznano już 77 osobom, w 2009/10 - 111, w 2010/11 - 145, w 2011/12 - 192, w 2012/13 - 176, w 2013/2014 - 141, w 2014/2015 - 176, w 2015/2016 - 139 i w 2016/2017 142 osobom. W tegorocznej edycji, tj. 2017/2018 wnioski o stypendium złożyło 145 osób, w tym 69 w kategorii absolwenci gimnazjów, 51 w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 2 w kategorii uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej i 23 w kategorii absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto w ramach kategorii V wpłynęły 3 wnioski, które zostały złożone przez dyrektorów Zespołu Szkół w Czudcu, Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. Stypendia przyznane w kategoriach I i III wypłacane będą przez okres 10 miesięcy w wysokości 100 zł miesięcznie, zaś IV i V jednorazowo w wysokości 500 zł.

[zdjęcie z arch. Starostwa, oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 23-08-2017
liczba wyświetleń: 125

Pozostałe kategorie