wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Zapraszamy 17.02.2018 r. na XIII Rajd Narciarsko Pieszy o Puchar Przechodni Starosty Strzyżowskiego do Siedliska Janczar w Pstrągowej   |   Rajd zaplanowano na trzech trasach: ze Strzyżowa (od leśniczówki w Łętowni) od godz. 10.00, z Wielopola Skrzyńskiego od godz. 9.00. i z Woli Zgłobieńskiej (trasa survivalowa) od godz. 8.00.   |   Zakończenie - w Siedlisku Janczar w Pstrągowej ok. godz. 14.00.   |   W kościele katolickim rozpoczął się okres Wielkiego Postu   |   W parafiach na terenie powiatu strzyżowskiego w tym okresie odbywać się będą okolicznościowe, tradycyjne nabożeństwa, w tym m.in. procesje drogi krzyżowej   |   Budowa mostu na rzece Wisłok w Czudcu, modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Lutczy, budowa chodników w Gwoźnicy to niektóre prace zaplanowane do wykonania na drogach powiatowych na 2018 r.   |   Powiat Strzyżowski w 2018 r. kontynuuje również prace budowlane w zabytkowych obiektach w Wiśniowej oraz w budynkach administracyjnych w Strzyżowie, a także projekt dotyczący wyposażenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Ruszyła przebudowa drugiej części zabytkowych obiektów gospodarczych w Zespole Parkowo – Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej


Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z firmą J.P. Bud na przebudowę (remont zachowawczy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stajni należącego do Zespołu Parkowo - Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej. Do realizacji tego zadania firma z Wysokiej Strzyżowskiej wyłoniona została w postępowaniu przetargowym, oferując najkorzystniejsze warunki spośród wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie tego zamówienia. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1 867 900 zł. Termin zakończenia prac przy obiekcie przewidziano na koniec września 2018 r.

 

15 września 2017 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej podpisana została umowa na przebudowę drugiej części zabytkowych zabudowań gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Umowę na realizację ważnej dla samorządu powiatowego w Strzyżowie inwestycji w imieniu Zarządu Powiatu podpisali: Pan Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski i Pan Piotr Myćka członek Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z gminy Wiśniowa. Z ramienia wykonawców dokument sygnowali właściciele firmy J.P. Bud: Pan Jacek Leszczak i Pan Piotr Podsiadło. Przy podpisywaniu umowy obecni byli także: Pan Wojciech Gątarski podinspektor ds. zamówień publicznych i Pan Jerzy Armata Kierownik Wydziału Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz Pan Kamil Mendocha Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.


Rozpoczęta we wrześniu 2017 r. inwestycja w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej zakłada przebudowę drugiej części zabytkowych obiektów gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pokoje noclegowe i salę wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym. W zakresie prac budowalnych przewidziano rekonstrukcję i uzupełnienie konstrukcyjnej struktury budynku, w tym wykonanie nowej więźby dachowej z odwzorowaniem istniejącego układu konstrukcyjnego. W zakresie wykończeniowych prac konserwatorsko - budowlanych planuje się m.in. wymianę zniszczonej stolarki okiennej z odwzorowaniem jej wyglądu historycznego, dostosowanie stolarki drzwiowej do wyglądu stolarki w odremontowanej części stajni, wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych tynków wapiennych oraz szeregu różnych instalacji, w tym wentylacji mechanicznej nawiewowo - wywiewnej.


Po przebudowie na parterze powstanie sala konferencyjna mogąca pomieścić ok. 100 osób oraz zaplecze gastronomiczne dla obsługi i cateringu z zewnątrz. Na poddaszu z kolei wydzielone zostaną pokoje gościnne wraz z sanitariatami, komunikacją oraz pomieszczeniem technicznych. Budynek zyska funkcję hotelowo - usługową, służąc m.in. mieszkańcom powiatu strzyżowskiego do prowadzenia szkoleń zawodowych czy organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, turystycznych i oświatowych.


Wykonawcą zadania została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma J.P. Bud J. Leszczak. P. Podsiadło z Wysokiej Strzyżowskiej. Termin zakończenia prac przy obiekcie przewidziano na 28 września 2018 r., zaś wartość robót winna się zamknąć w kwocie 1 867 900 zł, na którą składają się dotacje Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środki z budżetu powiatu.

 

Zespół Parkowo - Dworski i Folwarczny w Wiśniowej ze względu na swoje szczególne walory artystyczne, architektoniczne i historyczne jest jednym z najcenniejszych założeń na terenie Podkarpacia. Od II połowy XIX w., przez blisko 76 lat wiśniowskie obiekty wchodziły w skład majątku ziemskiego rodziny Mycielskich. Po wojnie dobra w Wiśniowej na mocy ustawy PKWN zostały znacjonalizowane i służyły m.in. pracownikom i administracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a od 1984 r. Kombinatu Rolno-Przemysłowego „Igloopol" w Dębicy - Zakład Rolny w Wiśniowej. W 1991 r. majątek przeszedł pod Zarząd Gospodarstwa Rolno - Przemysłowo - Handlowego „Rolpeh" we Frysztaku - Zakład Rolny w Wiśniowej. Od 1994 roku wiśniowskim mieniem zarządzała Agencja Nieruchomości Rolnych. W tym czasie obiekty wchodzące w skład zespołu, za wyjątkiem oficyny, w której funkcjonowało gminne przedszkole, były nieużytkowane i opuszczone. W 2005 r., będące w bardzo złym stanie technicznym i wymagające znacznych nakładów finansowych, zabudowania podworskie wraz z parkiem przejął od Skarbu  Państwa samorząd powiatowy w Strzyżowie z zamiarem przywrócenia im dawnej świetności i stworzenia w tym miejscu centrum o charakterze kulturalno - edukacyjnym, w którym organizowane byłyby m.in. konferencje tematyczne, warsztaty historyczno - folklorystyczne, programy promujące kulturę i tradycje naszego regionu. Pierwsze projekty partnerskie składane z miastem Brody na Ukrainie i gminą Brezovica (Słowacja) nie zostały zrealizowane. W 2007 r. dzięki środkom pozyskanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Powiat Strzyżowski dokonał remontu zachowawczego budynku pałacu poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej. W latach 2010-2014 w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne" udało się przebudować i zaadaptować pomieszczenia stajni, wozowni i części obory zabytkowego zespołu na pomieszczenia noclegowe i salę konferencyjną oraz zrewaloryzować park krajobrazowy. Obecnie prowadzone są prace, których celem jest remont zachowawczy drugiej części zabytkowych obiektów gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Już wkrótce Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisze z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na dofinasowanie zadania rewitalizacji, znajdującej się w wiśniowskim zespole, oficyny dworskiej, gdzie utworzone zostaną m.in. sale wystawowe prezentujące bogatą tradycję, kulturę i historię Ziemi Strzyżowskiej. W planach Zarządu Powiatu pozostaje restauracja zabytkowego, murowanego dworu zwanego często pałacem.

[oprac. A. Zielińska, zdjęcie Ł. Grabiec]

 

 

Data dodania: 29-09-2017
liczba wyświetleń: 200

Pozostałe kategorie