wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Gmina Czudec zaprasza do składania ofert na zadanie drogowe obejmujące m.in. budowę nowego mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne   |   Termin składania ofert: 27.10.2017 r.   |   Więcej informacji na stronie www.czudec.pl   |   Inwestycja realizowana jest przez Gminę Czudec we współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie w ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zaprasza także do składania ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska – Węglówka (do 16.10), przebudowę drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa-Nowa Wieś z podziałem na trzy zadania (do 20.10)   |   14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narod   |   Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty dziękujemy za wykonywaną pracę, gratulujemy osiągnięć i składamy najlepsze życzenia   |   12.10.2017 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół Technicznych oraz kortu tenisowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie   |   Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zajęło I miejsce w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkursie pn. „NGO Wysokich Lotów”, w kategorii Kultura i Tożsamość Narodowa   |   W dniach 5-18 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa   |   Szczegółowe informacje pod adresem http://www.arimr.gov.pl/   |   Policja przypomina o obowiązku noszenia o zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego   |   TVP Historia emituje powtórkę serialu „Popielec”, zrealizowanego na początku lat 80 - tych XX w. na podstawie powieści Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tym samym tytułem   |   Kilka scen do tego serialu nakręcono na tle budynku dworskiego w Baryczce, zaś pierwowzorem wydarzeń było wiele faktów z życia autora, który przez kilka lat mieszkał w Lutczy   |   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie obchodzi jubileusz 25-lecia działalności   |   25 lat funkcjonowania obchodzi również Stowarzyszenie „Tak Życiu”   |   Z kolei jubileusz 30 – lecia pracy twórczej świętuje Chór Mieszany „Sokół”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
blank
bn_bip
blank
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Ruszyła przebudowa drugiej części zabytkowych obiektów gospodarczych w Zespole Parkowo – Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej


Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z firmą J.P. Bud na przebudowę (remont zachowawczy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stajni należącego do Zespołu Parkowo - Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej. Do realizacji tego zadania firma z Wysokiej Strzyżowskiej wyłoniona została w postępowaniu przetargowym, oferując najkorzystniejsze warunki spośród wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie tego zamówienia. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1 867 900 zł. Termin zakończenia prac przy obiekcie przewidziano na koniec września 2018 r.

 

15 września 2017 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej podpisana została umowa na przebudowę drugiej części zabytkowych zabudowań gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Umowę na realizację ważnej dla samorządu powiatowego w Strzyżowie inwestycji w imieniu Zarządu Powiatu podpisali: Pan Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski i Pan Piotr Myćka członek Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z gminy Wiśniowa. Z ramienia wykonawców dokument sygnowali właściciele firmy J.P. Bud: Pan Jacek Leszczak i Pan Piotr Podsiadło. Przy podpisywaniu umowy obecni byli także: Pan Wojciech Gątarski podinspektor ds. zamówień publicznych i Pan Jerzy Armata Kierownik Wydziału Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz Pan Kamil Mendocha Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.


Rozpoczęta we wrześniu 2017 r. inwestycja w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej zakłada przebudowę drugiej części zabytkowych obiektów gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pokoje noclegowe i salę wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym. W zakresie prac budowalnych przewidziano rekonstrukcję i uzupełnienie konstrukcyjnej struktury budynku, w tym wykonanie nowej więźby dachowej z odwzorowaniem istniejącego układu konstrukcyjnego. W zakresie wykończeniowych prac konserwatorsko - budowlanych planuje się m.in. wymianę zniszczonej stolarki okiennej z odwzorowaniem jej wyglądu historycznego, dostosowanie stolarki drzwiowej do wyglądu stolarki w odremontowanej części stajni, wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych tynków wapiennych oraz szeregu różnych instalacji, w tym wentylacji mechanicznej nawiewowo - wywiewnej.


Po przebudowie na parterze powstanie sala konferencyjna mogąca pomieścić ok. 100 osób oraz zaplecze gastronomiczne dla obsługi i cateringu z zewnątrz. Na poddaszu z kolei wydzielone zostaną pokoje gościnne wraz z sanitariatami, komunikacją oraz pomieszczeniem technicznych. Budynek zyska funkcję hotelowo - usługową, służąc m.in. mieszkańcom powiatu strzyżowskiego do prowadzenia szkoleń zawodowych czy organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, turystycznych i oświatowych.


Wykonawcą zadania została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma J.P. Bud J. Leszczak. P. Podsiadło z Wysokiej Strzyżowskiej. Termin zakończenia prac przy obiekcie przewidziano na 28 września 2018 r., zaś wartość robót winna się zamknąć w kwocie 1 867 900 zł, na którą składają się dotacje Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środki z budżetu powiatu.

 

Zespół Parkowo - Dworski i Folwarczny w Wiśniowej ze względu na swoje szczególne walory artystyczne, architektoniczne i historyczne jest jednym z najcenniejszych założeń na terenie Podkarpacia. Od II połowy XIX w., przez blisko 76 lat wiśniowskie obiekty wchodziły w skład majątku ziemskiego rodziny Mycielskich. Po wojnie dobra w Wiśniowej na mocy ustawy PKWN zostały znacjonalizowane i służyły m.in. pracownikom i administracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a od 1984 r. Kombinatu Rolno-Przemysłowego „Igloopol" w Dębicy - Zakład Rolny w Wiśniowej. W 1991 r. majątek przeszedł pod Zarząd Gospodarstwa Rolno - Przemysłowo - Handlowego „Rolpeh" we Frysztaku - Zakład Rolny w Wiśniowej. Od 1994 roku wiśniowskim mieniem zarządzała Agencja Nieruchomości Rolnych. W tym czasie obiekty wchodzące w skład zespołu, za wyjątkiem oficyny, w której funkcjonowało gminne przedszkole, były nieużytkowane i opuszczone. W 2005 r., będące w bardzo złym stanie technicznym i wymagające znacznych nakładów finansowych, zabudowania podworskie wraz z parkiem przejął od Skarbu  Państwa samorząd powiatowy w Strzyżowie z zamiarem przywrócenia im dawnej świetności i stworzenia w tym miejscu centrum o charakterze kulturalno - edukacyjnym, w którym organizowane byłyby m.in. konferencje tematyczne, warsztaty historyczno - folklorystyczne, programy promujące kulturę i tradycje naszego regionu. Pierwsze projekty partnerskie składane z miastem Brody na Ukrainie i gminą Brezovica (Słowacja) nie zostały zrealizowane. W 2007 r. dzięki środkom pozyskanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Powiat Strzyżowski dokonał remontu zachowawczego budynku pałacu poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej. W latach 2010-2014 w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne" udało się przebudować i zaadaptować pomieszczenia stajni, wozowni i części obory zabytkowego zespołu na pomieszczenia noclegowe i salę konferencyjną oraz zrewaloryzować park krajobrazowy. Obecnie prowadzone są prace, których celem jest remont zachowawczy drugiej części zabytkowych obiektów gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Już wkrótce Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisze z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na dofinasowanie zadania rewitalizacji, znajdującej się w wiśniowskim zespole, oficyny dworskiej, gdzie utworzone zostaną m.in. sale wystawowe prezentujące bogatą tradycję, kulturę i historię Ziemi Strzyżowskiej. W planach Zarządu Powiatu pozostaje restauracja zabytkowego, murowanego dworu zwanego często pałacem.

[oprac. A. Zielińska, zdjęcie Ł. Grabiec]

 

 

Data dodania: 29-09-2017
liczba wyświetleń: 138

Pozostałe kategorie