wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Ruszyła przebudowa drugiej części zabytkowych obiektów gospodarczych w Zespole Parkowo – Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej


Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z firmą J.P. Bud na przebudowę (remont zachowawczy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stajni należącego do Zespołu Parkowo - Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej. Do realizacji tego zadania firma z Wysokiej Strzyżowskiej wyłoniona została w postępowaniu przetargowym, oferując najkorzystniejsze warunki spośród wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie tego zamówienia. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1 867 900 zł. Termin zakończenia prac przy obiekcie przewidziano na koniec września 2018 r.

 

15 września 2017 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej podpisana została umowa na przebudowę drugiej części zabytkowych zabudowań gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Umowę na realizację ważnej dla samorządu powiatowego w Strzyżowie inwestycji w imieniu Zarządu Powiatu podpisali: Pan Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski i Pan Piotr Myćka członek Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z gminy Wiśniowa. Z ramienia wykonawców dokument sygnowali właściciele firmy J.P. Bud: Pan Jacek Leszczak i Pan Piotr Podsiadło. Przy podpisywaniu umowy obecni byli także: Pan Wojciech Gątarski podinspektor ds. zamówień publicznych i Pan Jerzy Armata Kierownik Wydziału Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz Pan Kamil Mendocha Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.


Rozpoczęta we wrześniu 2017 r. inwestycja w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej zakłada przebudowę drugiej części zabytkowych obiektów gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pokoje noclegowe i salę wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym. W zakresie prac budowalnych przewidziano rekonstrukcję i uzupełnienie konstrukcyjnej struktury budynku, w tym wykonanie nowej więźby dachowej z odwzorowaniem istniejącego układu konstrukcyjnego. W zakresie wykończeniowych prac konserwatorsko - budowlanych planuje się m.in. wymianę zniszczonej stolarki okiennej z odwzorowaniem jej wyglądu historycznego, dostosowanie stolarki drzwiowej do wyglądu stolarki w odremontowanej części stajni, wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych tynków wapiennych oraz szeregu różnych instalacji, w tym wentylacji mechanicznej nawiewowo - wywiewnej.


Po przebudowie na parterze powstanie sala konferencyjna mogąca pomieścić ok. 100 osób oraz zaplecze gastronomiczne dla obsługi i cateringu z zewnątrz. Na poddaszu z kolei wydzielone zostaną pokoje gościnne wraz z sanitariatami, komunikacją oraz pomieszczeniem technicznych. Budynek zyska funkcję hotelowo - usługową, służąc m.in. mieszkańcom powiatu strzyżowskiego do prowadzenia szkoleń zawodowych czy organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, turystycznych i oświatowych.


Wykonawcą zadania została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma J.P. Bud J. Leszczak. P. Podsiadło z Wysokiej Strzyżowskiej. Termin zakończenia prac przy obiekcie przewidziano na 28 września 2018 r., zaś wartość robót winna się zamknąć w kwocie 1 867 900 zł, na którą składają się dotacje Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środki z budżetu powiatu.

 

Zespół Parkowo - Dworski i Folwarczny w Wiśniowej ze względu na swoje szczególne walory artystyczne, architektoniczne i historyczne jest jednym z najcenniejszych założeń na terenie Podkarpacia. Od II połowy XIX w., przez blisko 76 lat wiśniowskie obiekty wchodziły w skład majątku ziemskiego rodziny Mycielskich. Po wojnie dobra w Wiśniowej na mocy ustawy PKWN zostały znacjonalizowane i służyły m.in. pracownikom i administracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a od 1984 r. Kombinatu Rolno-Przemysłowego „Igloopol" w Dębicy - Zakład Rolny w Wiśniowej. W 1991 r. majątek przeszedł pod Zarząd Gospodarstwa Rolno - Przemysłowo - Handlowego „Rolpeh" we Frysztaku - Zakład Rolny w Wiśniowej. Od 1994 roku wiśniowskim mieniem zarządzała Agencja Nieruchomości Rolnych. W tym czasie obiekty wchodzące w skład zespołu, za wyjątkiem oficyny, w której funkcjonowało gminne przedszkole, były nieużytkowane i opuszczone. W 2005 r., będące w bardzo złym stanie technicznym i wymagające znacznych nakładów finansowych, zabudowania podworskie wraz z parkiem przejął od Skarbu  Państwa samorząd powiatowy w Strzyżowie z zamiarem przywrócenia im dawnej świetności i stworzenia w tym miejscu centrum o charakterze kulturalno - edukacyjnym, w którym organizowane byłyby m.in. konferencje tematyczne, warsztaty historyczno - folklorystyczne, programy promujące kulturę i tradycje naszego regionu. Pierwsze projekty partnerskie składane z miastem Brody na Ukrainie i gminą Brezovica (Słowacja) nie zostały zrealizowane. W 2007 r. dzięki środkom pozyskanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Powiat Strzyżowski dokonał remontu zachowawczego budynku pałacu poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej. W latach 2010-2014 w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne" udało się przebudować i zaadaptować pomieszczenia stajni, wozowni i części obory zabytkowego zespołu na pomieszczenia noclegowe i salę konferencyjną oraz zrewaloryzować park krajobrazowy. Obecnie prowadzone są prace, których celem jest remont zachowawczy drugiej części zabytkowych obiektów gospodarczych w Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Już wkrótce Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisze z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na dofinasowanie zadania rewitalizacji, znajdującej się w wiśniowskim zespole, oficyny dworskiej, gdzie utworzone zostaną m.in. sale wystawowe prezentujące bogatą tradycję, kulturę i historię Ziemi Strzyżowskiej. W planach Zarządu Powiatu pozostaje restauracja zabytkowego, murowanego dworu zwanego często pałacem.

[oprac. A. Zielińska, zdjęcie Ł. Grabiec]

 

 

Data dodania: 29-09-2017
liczba wyświetleń: 289

Pozostałe kategorie