wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Most na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec-Wyżne został oddany do użytku   |   Odbiór końcowy robót i oficjalne otwarcie mostu będzie miało miejsce początkiem listopada   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak-Gogołów-Klecie wraz z przebudową przepustu w Gogołowie”; termin składania ofert – 22.10   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)” oraz rezerwy ministra na 2018 r.   |   Wnioski o przyznanie środków finansowych na ten cel można składać w dniach 15-17 października br.   |   W dniach 15.10 – 13.11 ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowanej z budżetu PROW na lata 2014 – 2020   |   Koło Gospodyń Wiejskich w Jazowej obchodzi 70-lecie swojej działalności; imprezę jubileuszową zaplanowano na 13 października br.   |   Jubileusz 50 – lecia w dniach 17-18 października świętować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie   |   W programie m.in.: Msze św. w kościele pw. Bpa J. S. Pelczara w Strzyżowie, prezentacja Ośrodka, część artystyczna, II Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych   |   12 października (piątek) w Szkole Podstawowej im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej odbędzie się promocja książki dr. Antoniego Chuchli pt. „Parafia św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek”; początek spotkania o godz. 18.00   |   Na sobotę (13.10) zaplanowano m.in. koncert charytatywny „Walczę, bo kocham” przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, inscenizację historyczną „Przeprawa przez Pstragówkę” obok Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, a w gminie Frysztak rajd rowerowy nowo oznaczoną trasą „Herby”   |   16 października przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową   |   Gminne Obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” odbędą się w niedzielę (14.10) w Szufnarowej   |   Również w niedzielę (14.10) strzyżowską Farę nawiedzą relikwie św. Stanisława Kostki; o godz. 17.30 nastąpi ich przywitanie i wprowadzenie do kościoła, a następnie wspólny różaniec poprowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Inwestycje drogowe samorządu powiatowego w 2017 r.

Przebudowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Zaborów w ciągu drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski, modernizacja dróg powiatowych w Stępinie, Lutczy i Markuszowej, budowa chodników w Niebylcu, Konieczkowej, Wysokiej Strzyżowskiej, Gliniku Średnim, Gliniku Górnym i Gogołowie to niektóre z zadań i inwestycji realizowanych w 2017 r. przez samorząd powiatowy w Strzyżowie.

Największą inwestycją drogową Powiatu Strzyżowskiego w 2017 r. jest przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa - Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów. Celem prowadzonych obecnie prac jest wykonanie normatywnego mostu o konstrukcji żelbetonowej i standardowej nośności 40 ton w miejscu obiektu zbudowanego jeszcze w latach 60 - tych XX w. Dotychczasowy most posiadał konstrukcję stalowo - drewnianą, a jego nośność ograniczona była do 10 ton. Obecnie za kwotę 5 mln 568 tys. zł powstaje praktycznie nowy obiekt o długości całkowitej ok. 80 m i szerokości prawie 9 m, przy szerokości jezdni 6 m. Na moście przewidziano także chodnik dla pieszych o szerokości 1,25 m. Zadanie obejmuje również korektę drogi w obrębie dojazdów do mostu, a także umocnienie koryta rzeki Wisłok. Początkiem października br. zostały zamontowane i zespolone dźwigary mostu, a obecnie trwają prace przy zbrojeniu płyty pomostu. Wykonawcą zadania jest wyłonione w drodze postępowania przetargowego konsorcjum firm WOLmost Sp. z o.o. i Mostostal Kielce S.A, funkcję inwestora pełni zaś Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie. Zakończenie prac przy obiekcie przewidziano na połowę grudnia 2017 r. Środki na ten cel pochodzą z budżetu powiatu strzyżowskiego (3 mln 130 tys. zł) i rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (2 mln 503 tys. zł).

Z początkiem września br. do użytku kierowców oddany został odcinek drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska w Stępinie, przebudowywany od maja br. przez Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Zakres prac obejmował m.in.: zastąpienie istniejących, uszkodzonych w wyniku powodzi dwóch mostów żelbetowych przepustami o konstrukcji z blach falistych, odcinkowe umocnienia koryta potoku w obrębie przepustów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na obiektach, a także przebudowę korpusu drogi wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym oraz odmulenie rowów. Koszt zadania zamknął się w kwocie 1 mln 667 tys. zł, w tym 1 mln 280 tys. zł stanowiły środki z budżetu państwa a pozostała kwota, tj. 337 tys. zł przeznaczona została z budżetu powiatu.

Zakończyły się również prace związane z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica w miejscowościach Niebylec i Konieczkowa. Zakres robót na odcinku 660 m obejmował m.in. ułożenie kostki betonowej, a także poszerzenie pasa ruchu przy chodniku, zabezpieczenie dna rowu korytkami betonowymi i umocnienie skarp płytami ażurowymi. Zadanie zrealizowane zostało wspólnie z gminą Niebylec, która na ten cel przekazała 228,5 tys. zł. Taka sama kwota przekazana została z budżetu powiatu. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Witmar S.C. z siedzibą w Wiśniowej. W lipcu br. do użytku oddano z kolei przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1934R Lutcza przez wieś w miejscowości Lutcza sfinansowany ze środków budżetu powiatu. Koszt tego zadania wyniósł ponad 300 tys. zł.

Inwestycją realizowaną obecnie przez Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów - Markuszowa - Oparówka - Wysoka Strzyżowska wraz z przebudową przepustów w miejscowościach: Markuszowa i Oparówka. W ramach zadania przewidziano m.in.: przebudowę istniejącego uszkodzonego przepustu, wraz z zabezpieczeniem wlotów i wylotów przy pomocy koszy siatkowo-kamiennych, odcinkowe zabezpieczenie podmytej skarpy i korpusu drogowego koszami siatkowo-kamiennymi i płytami ażurowymi, a także przebudowę drogi. Prace na drodze mają potrwać do 15 listopada br., a ich koszt oszacowano na ponad 1 mln 170 tys. zł.

Firma Strabag Sp. z o.o. rozpoczęła z kolei prace przy drodze powiatowej nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie. Wykonany zostanie chodnik dla pieszych z kostki betonowej na trzech odcinkach o łącznej długości 995 m. W ramach inwestycji na remontowanym skrzyżowaniu położona zostanie nawierzchnia bitumiczna, powstanie też kolektor. Zamontowane zostaną wygrodzenia, a skarpy umocnione będą elementami betonowymi. Prace potrwają do 30 listopada br., a ich koszt to ponad 1 mln 120 tys. zł, w tym 133 tys. zł pozyskano z budżetu Państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Pozostała kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu (624 tys. zł) i budżetu gminy Frysztak (365 tys. zł).

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie na bieżąco prowadzi remonty kolejnych odcinków dróg, prace polegające na bieżącym utrzymaniu jezdni i poboczy, przygotowuje się też do rozpoczęcia kolejnych zadań dotyczących budowy chodników i poprawy bezpieczeństwa przy drogach powiatowych, m.in. w Wysokiej Strzyżowskiej, Różance, Nowej Wsi, Gwoźnicy Dolnej i Gwoźnicy Górnej. W zadaniach tych zaangażowane będą środki z budżetu powiatu i budżetów gmin: Czudec, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa.

Ważnym zadaniem dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg było także przygotowanie drugiego zadania mostowego w gminie Czudec, jakim jest budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne w miejscowości Czudec, które to zadanie realizowane będzie przez gminę Czudec w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", obejmującego trzy zadania inwestycyjne. Gmina prowadzi obecnie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania, samorząd powiatowy zaś zabezpiecza konieczny udział finansowy. 15 września br., tj. w wymaganym terminie Powiatowy Zarząd Dróg złożył również w imieniu Powiatu Strzyżowskiego dwa wnioski dotyczące modernizacji dróg powiatowych w 2018 r. we współpracy z gminą Frysztak i gminą Niebylec. Zadania te dotyczą przebudowy dróg powiatowych nr 1936R Niebylec Gwoźnica i nr 1323R Frysztak - Gogołów - Klecie wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych. Wnioski o dofinansowanie w/w. zadań złożone zostały w ramach Wieloletniego Programu pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019".

[oprac. A. Zielińska, A. Wójcik, zdjęcie Ł. Grabiec]

Data dodania: 20-10-2017
liczba wyświetleń: 586

Pozostałe kategorie