wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W 2019 r. mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących punktach:   |   - mobilnym czynnym w godzinach od 7.30 do 11.30 w przeciętnym wymiarze 1 dnia w tygodniu w każdej gminie (Niebylec - poniedziałek, Wiśniowa - wtorek, Czudec - środa, Frysztak - czwartek, Strzyżów - piątek)   |   - stałym, mający swą siedzibę w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących od 28 lutego 2018 roku podlegają podwyższeniu i zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z 13 lutego 2018 r. kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2018 roku wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98). Wzrastają również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent m.in.: dodatku pielęgnacyjnego, dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego, świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach do pracy przez III Rzeszę i ZSRR.


Od 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących od 28 lutego 2018 roku podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wynosi 102,98. W związku z tym w komunikacie z 13 lutego 2018 roku Prezes KRUS ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2018 roku wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98). Waloryzacja  emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 roku polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. W ten sposób zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 roku.


Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2018r. 1.029,80 zł ) - podwyższa się je z urzędu do 1.029,80zł. Do kwoty 1.029,80zł nie zostaną podwyższone: 1. emerytury przyznane na podstawie art.19 ust.2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze), 2. świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art.28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, to jest w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia, 3. emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną, 4. emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.


Od 1 marca 2018 roku wysokość renty socjalnej wynosi 865 zł 03 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.059 zł 60 gr ( przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 102 zł 98 gr). Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.


Od 1 marca 2018 roku wzrastają również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą: dodatek pielęgnacyjny - 215 zł 84 gr, dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 323 zł 76 gr, dodatek kombatancki - 215 zł 84 gr, dodatek za tajne nauczanie - 215 zł 84 gr, dodatek kompensacyjny - 32 zł 38 gr, dodatek dla sieroty zupełnej - 405 zł 67 gr, ryczałt energetyczny - 168 zł 71 gr, świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom - max 215 zł 84 gr, świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach do pracy przez III Rzeszę i ZSRR - max 215 zł gr.


Nie zmienia się wysokość następujących świadczeń: zasiłku pogrzebowego (4000 zł), zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni), zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).


Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2017 roku wyniosło 4.516 zł 69 gr. W związku z tym od dnia 1 marca 2018 roku zmienią się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów i będą wynosić: 70 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 3.161 zł 70 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury lub renty), 130 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 5.871 zł 70 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury lub renty), przychody między kwotą 3.161 zł 70 gr a 5.871 zł 70 gr  powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 582 zł 38 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 495 zł 06 gr.


Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tzw. „wcześniejszych") i okresowych emerytur rolniczych. Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2018 roku, a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie - w kwietniu 2018 roku z wyrównaniem od marca 2018 roku w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej kwocie świadczenia.


[inf. Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie, www.krus.gov.pl, opr. W. Plezia]

Data dodania: 15-03-2018
liczba wyświetleń: 295

Pozostałe kategorie