wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Zarząd oraz Rada Powiatu Strzyżowskiego zapraszają mieszkańców województwa podkarpackiego oraz przebywających w naszym regionie gości do udziału w imprezie pn. „Powiat dla Mieszkańców – Koncert Jubileuszowy Polskiej Muzyki Rozrywkowej”   |   Impreza odbędzie się 22 lipca br. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej z okazji przypadającej w roku bieżącym 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości   |   W programie m.in.: koncerty zespołów Santanos i Kordian, występ rzeszowskiej grupy Pectus, atrakcje dla najmłodszych, a wieczorem dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadzi DJ Sanchez; wstęp bezpłatny   |   Do 31 lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej oraz Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze” zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w powiatowym konkursie poetyckim im. Zbigniewa Herberta „Niepodległość to wyzwanie” pod patronatem Starosty Strzyżowskiego Robert Godka   |   Termin nadsyłania prac konkursowych (wierszy) upływa 14 września 2018 r.   |   Więcej informacji https://www.facebook.com/PCKiTWisniowa/   |   Trwają zapisy do Grupy Świętego Andrzeja Boboli, która 4 sierpnia br. w ramach 41. Pieszej Pielgrzymki wyruszy z Rzeszowa na Jasną Górę   |   Więcej informacji http://www.pielgrzymka.rzeszow.pl/sw-andrzej.html   |   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prosi dawców o oddawanie wszystkich grup krwi   |   W Strzyżowie krew będzie można honorowo oddać w Krwiobusie ustawionym przy Domu Kultury „Sokół” w następujących dniach: 25.07, 22.08, 26.09 i 24.10 w godzinach od 9.00 do 12.00
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Z prac Rady Powiatu Strzyżowskiego


Od początku roku Rada Powiatu Strzyżowskiego obradowała trzykrotnie. W tym czasie radni zapoznali się m.in. z informacją na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i sanitarno - epidemiologicznego w powiecie, a także wysłuchali sprawozdania z aktualnej sytuacji na rynku pracy. Rada Powiatu podjęła też 14 uchwał, w tym dotyczących budżetu powiatu. Sesje Rady Powiatu prowadził Przewodniczący Pan Marek Jurzysta.


28 marca 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego, podczas której radni wysłuchali sprawozdań m.in. z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Strzyżowie oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzyżowie.


Pan Robert Ziemba Dyrektor PUP zapoznał Radę ze stanem bezrobocia w powiecie strzyżowskim, a także z działaniami podjętymi w celu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Jak mówił, stopa bezrobocia w powiecie strzyżowskim na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 15,2 procenta, przy krajowej wynoszącej 6,6 proc. i wojewódzkiej 9,7 proc. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 2,8 punktu procentowego. W odniesieniu do grudnia 2016 r. o 725 osób zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na dzień 31.12.2017 r. zarejestrowanych było 4021 osób, w tym 2547 długotrwale bezrobotnych tj. pozostających w rejestrze bezrobotnych ponad rok w okresie ostatnich 2 lat. Stanowią oni 63,3 procent ogółu zarejestrowanych. Dużą grupę stanowią również bezrobotni do 30 roku życia (30 proc.) i powyżej 50 roku życia (22 proc.). W 2017 r. zgłoszono 2385 ofert pracy, w tym 929 stanowiły wolne oferty (pracodawca nie oczekuje wsparcia finansowego) a 1456 subsydiowane, czyli stanowiska w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub staży. Najczęściej zgłaszane oferty pracy i stażu dotyczyły takich stanowisk jak: sprzedawca, robotnik gospodarczy, technik prac biurowych, pomocniczy robotnik budowlany, operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych, pomoc kuchenna, magazynier i brukarz. Uzupełnieniem sprawozdania była informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w roku ubiegłym oraz projektach realizowanych przez PUP w Strzyżowie.


Stan bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu strzyżowskiego przedstawił Pan Wiesław Ziobro, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie. Prelegent omówił zadania realizowane przez strzyżowską inspekcję weterynaryjną w 2017 r. m.in poprzez zwalczanie chorób zakaźnych, w tym tych, które mogą przenosić się na ludzi, monitorowanie odzwierzęcych chorób i czynników chorobotwórczych, nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Sporo miejsca w swoim sprawozdaniu, choć w 2017 r. nie odnotowano takich przypadków, poświęcił realnym zagrożeniom, mogącym wystąpić na terenie naszego powiatu m.in. epidemii afrykańskiego pomoru świń ASF. Inspektor zapowiedział kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że aktualna sytuacja epizootyczna w świetle realizowanych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie naszego powiatu jest dobra.


W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego, które przedstawił Pan Zdzisław Sarna, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Strzyżowie, a jednocześnie radny Rady Powiatu Strzyżowskiego. Sprawozdawca zapoznał radnych m.in. z wynikami nadzoru higieny komunalnej nad obiektami użyteczności publicznej i wodociągami, kontroli zakładów obrotu, produkcji żywności oraz żywienia zbiorowego, w tym stołówek szkolnych, a także zakładów pracy oraz placówek nauczania i wychowania, m.in. w zakresie dostosowania mebli szkolnych do wzrostu dzieci, a także letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wiele uwagi poświęcił też zadaniu w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz realizowanym przez powiatową stację programom i akcjom prozdrowotnym. Stan bezpieczeństwa publicznego w zakresie nadzorowanym przez PSSE ocenił jako dobry.


Ze stanem bezpieczeństwa publicznego w powiecie strzyżowskim w 2017 r. radni zapoznali się podczas XLIV sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego, która miała miejsce 28 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Swoje sprawozdania podczas posiedzenia przedstawili: Pan Janusz Ziobro - Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski, Pan bryg. Marek Rysz - p.o. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Pan mł. insp. Witold Urban - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie i Pan Mariusz Kawa Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Strzyżowie.  Prelegenci podczas swoich wypowiedzi, dziękując za dotychczasową dobrą współpracę z samorządem powiatowym w Strzyżowie, deklarowali chęć dalszego budowania współdziałania wielopłaszczyznowego w zakresie bezpieczeństwa w powiecie strzyżowskim. Z kolei radni na ręce obecnych podczas posiedzenia przedstawicieli służb mundurowych złożyli wyrazy uznania i podziękowania dla policjantów i strażaków, w tym druhów - ochotników za ich profesjonalizm podczas działań podejmowanych w ochronie ludzi i ich mienia przed zagrożeniem.


Podczas XLIII sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego zorganizowanej 30 stycznia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie radni zapoznali się z informacją na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat strzyżowski za 2017 r., a także sprawozdaniem z prac Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2017 r.


W pierwszym kwartale Rada Powiatu podjęła w sumie 14 uchwał, w tym m.in. w sprawach: zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Strzyżowskiego na Sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski w 2018 r., przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektów pozakonkursowych: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)" i „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)", ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.


W ramach punktów Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne podjęto szereg tematów, dotyczących głównie modernizacji powiatowej infrastruktury drogowo - mostowej.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

Data dodania: 20-04-2018
liczba wyświetleń: 183

Pozostałe kategorie