wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Most na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec-Wyżne został oddany do użytku   |   Odbiór końcowy robót i oficjalne otwarcie mostu będzie miało miejsce początkiem listopada   |   Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak-Gogołów-Klecie wraz z przebudową przepustu w Gogołowie”; termin składania ofert – 22.10   |   Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)” oraz rezerwy ministra na 2018 r.   |   Wnioski o przyznanie środków finansowych na ten cel można składać w dniach 15-17 października br.   |   W dniach 15.10 – 13.11 ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowanej z budżetu PROW na lata 2014 – 2020   |   Koło Gospodyń Wiejskich w Jazowej obchodzi 70-lecie swojej działalności; imprezę jubileuszową zaplanowano na 13 października br.   |   Jubileusz 50 – lecia w dniach 17-18 października świętować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie   |   W programie m.in.: Msze św. w kościele pw. Bpa J. S. Pelczara w Strzyżowie, prezentacja Ośrodka, część artystyczna, II Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych   |   12 października (piątek) w Szkole Podstawowej im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej odbędzie się promocja książki dr. Antoniego Chuchli pt. „Parafia św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek”; początek spotkania o godz. 18.00   |   Na sobotę (13.10) zaplanowano m.in. koncert charytatywny „Walczę, bo kocham” przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, inscenizację historyczną „Przeprawa przez Pstragówkę” obok Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, a w gminie Frysztak rajd rowerowy nowo oznaczoną trasą „Herby”   |   16 października przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową   |   Gminne Obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” odbędą się w niedzielę (14.10) w Szufnarowej   |   Również w niedzielę (14.10) strzyżowską Farę nawiedzą relikwie św. Stanisława Kostki; o godz. 17.30 nastąpi ich przywitanie i wprowadzenie do kościoła, a następnie wspólny różaniec poprowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Wręczono stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Już po raz siedemnasty Rada Powiatu Strzyżowskiego przyznała stypendia naukowe uczniom i absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy w Strzyżowie. W roku szkolnym 2018/2019 stypendium otrzymało 166 osób na łączną kwotę 184 tys. złotych. Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się 70 absolwentów gimnazjów, którzy dla dalszego kształcenia wybrali szkoły ponadpodstawowe w Czudcu i Strzyżowie. Uroczystość wręczenia dyplomów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego odbyła się 18 września 2018 r. w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

W roku bieżącym Rada Powiatu Strzyżowskiego na wniosek Zarządu Powiatu postanowiła przyznać 166 stypendiów w pięciu kategoriach zapisanych w regulaminie Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. W kategorii I (absolwenci gimnazjów, którzy ukończyli gimnazjum ze średnią co najmniej 4.75 i do dalszego kształcenia wybrali szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Strzyżowski) przyznano 70 stypendiów, w kategorii II (uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią co najmniej 4,75) - 59, w kategorii III (uczniowie szkół ponadpodstawowych w Strzyżowie i Czudcu, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) - 3 stypendia, które otrzymali: Mateusz Wiater z Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz Karolina Budyń i Ewelina Warchoł z Zespołu Szkół w Czudcu, zaś w kategorii IV (absolwenci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy na świadectwie ukończenia szkoły osiągnęli średnią co najmniej 4,75 i będą kontynuować naukę na studiach wyższych systemem dziennym) - 32 stypendia. W roku bieżącym w kategorii V przyznano dwa stypendia dla absolwentów roku wyłonionych na podstawie wewnętrznych regulaminów szkół przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych w Strzyżowie. Tytuł Absolwenta Roku w 2018 r. otrzymali: Agata Froń z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i Franciszek Moskal z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Od września 2018 r. wysokość stypendium przyznawanego z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w kategorii I zwiększona została do kwoty 150 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy. W pozostałych kategoriach kwota stypendium pozostała na poziomie ubiegłorocznym tj. w kategorii II i III wynosić będzie 100 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy, a w kategorii IV i V wypłacona zostanie jednorazowo w wysokości 500 zł. Komisja Stypendialna, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendiów, zwracała uwagę na m.in.: wysokie wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen, uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szczególne uzdolnienia artystyczne i osiągnięcia sportowe.

Uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium odbyła się 18 października 2018 r. w nowo otwartej sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie podczas LIII sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego. Uczniowie oraz absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski odebrali gratulacje i dyplomy z rąk: Przewodniczącego Rady Powiatu Strzyżowskiego Pana Marka Jurzysty, Wiceprzewodniczących Rady: Pani Marii Chuchli i Pana Kazimierza Kani, Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, Wicestarosty Pana Jana Stodolaka, Pana Piotra Myćki - członka Zarządu Powiatu, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pani Małgorzaty Książek oraz Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszki-Bawoł.

Po rozdaniu dyplomów w imieniu nagrodzonych głos zabrała Gabriela Pieczek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, która w imieniu swoim i stypendystów podziękowała Zarządowi i Radzie Powiatu Strzyżowskiego oraz Strzyżowskiej Kapitule Kolegiackiej z Prepozytem Księdzem dr. Janem Wolakiem na czele za przyznane stypendia.

Cieszymy się, że jesteśmy uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzyżowski, który dostrzega potrzebę wsparcia finansowego młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce, pragnącej zdobywać wiedzę w kolejnych etapach kształcenia - mówiła tegoroczna stypendystka. [...] Niech radość nagrodzonych uczniów i absolwentów oraz ich Rodziców będzie dla Państwa największym podziękowaniem za otwartość serca i wszelkie działania na rzecz rozwoju edukacji w powiecie strzyżowskim.

Do zebranej w sali audiowizualnej młodzieży z najlepszymi życzenia i gratulacjami zwrócili się Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek i Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta. Słowa uznania i podziękowania skierowane zostały także do nauczycieli i dyrektorów szkół, kształtujących wiedzę, umiejętności i talenty swoich uczniów, a także do rodziców, wspierających swoje dzieci na każdym etapie edukacji.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

 

 

Data dodania: 18-09-2018
liczba wyświetleń: 191

Pozostałe kategorie