wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Na 23 listopada br. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023   |   Sesje inauguracyjne nowej Rady Gminy Czudec zaplanowano na 21 listopada a Rady Miejskiej w Strzyżowie na 22 listopada   |   Dzisiaj (19.11) odbyły się pierwsze sesje Rady Gminy Frysztak, Rady Gminy Niebylec i Rady Gminy Wiśniowa   |   W porządku obrad przewidziano m.in. ślubowanie Radnych, wybór nowych Przewodniczących Rad oraz ślubowanie nowo wybranych Wójtów i Burmistrza   |   Do 27 listopada producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |   Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pojawiły się na naszym lokalnym rynku dwie pozycje książkowe:   |   - Album „Miejscowości powiatu strzyżowskiego” wydany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie,   |   - „Zatarte ślady przeszłości” Rafała Jaworka; książka opisuje ciąg wydarzeń rozgrywających się na terenie gmin Wiśniowa, Frysztak i części Strzyżowa od schyłku monarchii austro-węgierskiej aż po zakończenie II wojny światowej i lata niewoli. Oprócz licznych fotografii znaleźć w niej można także wykazy osób walczących, rannych i poległych   |   Ośrodek Kultury w Czudcu zaprasza w najbliższą niedzielę, 25 listopada do Parafialnego Domu Kultury w Czudcu na spektakl „Józef Błogosławiony” w reżyserii Janusza Pokrywki
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Slovenský

Stryžovský okres

Stryžovský okres sa nachádza v juhovýchodnej časti Pol'ska v podkarpatskom kraji.

Na rozlohe 503 km² žije 63 tisíc obyvatel'ov. Okres sa skladá z 5 gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyzow i Wiśniowa. Okresným mestom je Strzyzow s viac ako 8-tisíc obyvatel'mi. Cez územie okresu prechádza železničná trat', ktorá spája hlavné mesto podkarpatského kraja - Rzeszów s okresným mestom - Jaslo. Rovnako dostupné je tu aj autobusové spojenie. Vo vzdialenosti asi 40 km od Strzyzowa sa nachádza aj letisko Rzeszów-Jasionka.
czudecrynek

Z histórie

wieza Legendou pospájané udalosti dedín a miest tohto regiónu siahajú do IX. storočia z obdobia rodu Wislan. Na sklonku X. storočia patrili do pol'ského piastovského pánśtva. Podstatný hospodársky i kultúrny rozvoj regiónu sa začal v období XV.- XVIII. storočia. V tom čase okolité majetky vlastnila cirkev, potom pol'skírytieri a následne mešt'ania a zemepáni. V XIX. a XX. storočí sa tu vytvárali pracovné príležitosti, budovali sa domy, banky, kultúrne strediská a športovo-rekreačné zariadenia. Dodnes sa zachovalo vel'a pamiatkových objektov, z ktorých k najväčším a najkrajším patria: komplex pri ul. Modrzewiowej v Strzyzowie, židovská synagóga v Czudcu, Niebylcu i v Stzyzowie, palcový komplex v Zyznowie, drevené kostoly v Gogolowie a v Lutczy a cerkvy v Bonarowce i Oparowce. Zaujímavý je i pevnostný komplex z obdobia 2. svetovej vojny v Stepinie i v Strzyzowie.


Hospodárstvo

V regióne je rozvinuté spracovanie zeleniny a ovocia, chov maštalných zvierat a dobytka. Najväčšie výrobné podniky v okrese mimo iné sú Výrobné družstvo „Auto-Service", ktoré svoje výrobky exportuje do mnoho krajín sveta, d'alej cukrárenské výrobné družstvo „Roksana" v Strzyzowie produkujúce znamenité sladkosti, strojárenská továreň, fabrika na nábytok v Strzyzowie, podnik na spracovanie mäsa - Marek Lesniak v Strzyzowie, podnik na spracovanie kovu „Instal" v Czudcu a športový závod „Polsport" v Strzyzowie. Čoraz viac sa rozširuje súkromná amatérska umelecká tvorba s drevenými a kovovými materiálmi a ručná výroba. kosciol

Kultúra

Vel'mi rozšírená je amatérska umelecká činnost'. Pracuje tu vel'a umeleckých skupín a súborov pri miestnych domoch kultúry. K najviac známym a uznávaným patria: L'udová kapela „Jany" z Niebylca, Komorný Strzyzowski chór, kabaret „Miecka" z Frysztaku, Modelársky klub zo Strzyzowa, Galická l'udová kapela z Czudca, miestne stražaské orchestre a súbory chórov, Súbory piesni a tanca „Pogorze", „Wisznia", Spevácky súbor „Malina" z Polomi. wisznia

Turistika a odpočinok

chelm Stryžovský regiónje jednýmz najkrajších terénov chránenej oblasti v Pol'sku. Údolie Wisloka ajeho prítokov je späté s nevysokými riedko zalesnenými výšinami Dynowsko-Strzyzowského pohoria, výnimočne malebné v každom období roka. V stryžovskom regióne sa nachádza Czarnorzecko-Strzyzowsky chránený park a chránená krajinná oblast': Sedziszowsko-Strzyzowska a Hyzniansko-Gwoznicka. Okolie prírody sa využíva pre pol'ovníctvo v okrese, ktoré v rámci svojej činnosti spolupracuje s pol'ovníctvom doma i v zahraničí pri organizovaní pol'ovačiek.