mapa strony

Z ostatniej chwili
  • Dąb „Józef” z parku dworskiego w Wiśniowej Europejskim Drzewem Roku 2017   |   650 – letni pomnik przyrody uzyskał 17 597 głosów i pokonał 15 finalistów reprezentujących różne europejskie kraje   |   Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na naszego „Józefa”   |   Reportaże TVP Rzeszów dostępne pod linkami:   |   https://rzeszow.tvp.pl/29606245/dab-jozef-z-wisniowej-europejskim-drzewem-roku   |   https://www.facebook.com/tvp.rzeszow/videos/vb.229463780585389/656017467930016/?type=2&theater   |   Uczniów trzecich klas gimnazjów zapraszamy do wyboru szkół w Czudcu i Strzyżowie   |   Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Strzyżowski oferują wiele ciekawych profili i zawodów, wartościowe programy stypendialne, dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczniów program kształcenia i różnorodne możliwości zajęć pozalekcyjnych   |   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. i premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej   |   Trwa głosowanie na najlepszą stronę internetową jednostki samorządowej województwa podkarpackiego   |   Na miasto, gminę lub powiat zagłosować można pod linkiem http://www.podkarpacie.media.pl/index.php/gosuj-w-rankingu-2017   |   Organizatorem konkursu są: tygodnik regionalny „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie   |   Dobiegają końca przygotowania związane z utworzeniem szlaku wodnego na rzece Wisłok m.in. w naszym powiecie   |   21 – 23 kwietnia 2017 r. planowane jest oficjalne otwarcie 22 km szlaku wodnego na trasie Wojkówka – Frysztak – Markuszowa   |   Szczegółowe informacje: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku   |   Neobus Raf-Mar Niebylec zakończył rywalizację w grupie szóstej II ligi mężczyzn na szóstym miejscu   |   Od 20 marca do 27 kwietnia br. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie gości wystawa prac strzyżowskiego malarza, rzeźbiarza, muzyka i poety Edwarda Gadziny   |   Diecezja Rzeszowska obchodzi jubileusz 25 – lecia; jej historia związana jest z trzema biskupami: bp. Kazimierzem Górnym, bp. Janem Wątrobą i bp. Edwardem Białogłowskim   |   W niedzielę - 26 marca w całej Unii Europejskiej zmieniamy czas na letni, przesuwając wskazówki o jedną godzinę do przodu   |   Międzynarodowa organizacja ekologiczna World Wide Fund for Nature (WWF) zachęca, aby w sobotę 25 marca o godz. 20.30 na godzinę wyłączyć wszystkie urządzenia korzystające z energii elektrycznej i zgasić światła   |   W Polsce akcja odbędzie się pod hasłem „Godzina dla Wisły”   |   W oczekiwaniu na Święta Zmartwychwstania Pańskiego ośrodki kultury zapraszają do udziału w konkursach i kiermaszach wielkanocnych
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Samorząd powiatowy w Strzyżowie

Powiat Strzyżowski został utworzony na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998 r. nr 103, poz. 652) i obejmuje następujące gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa. Zadania samorządów powiatowych zostały zapisane w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Podstawowym aktem prawa miejscowego regulującym działania samorządu powiatowego w Strzyżowie jest Statut Powiatu Strzyżowskiego uchwalony uchwałą Nr III/14/1998 Rady Powiatu w Strzyżowie z 28 grudnia 1998 r. z późn. zm.

Organami Powiatu są:

1. Rada Powiatu jako organ stanowiący,
2. Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy.

 

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy: 
1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu,
2. wybór i odwoływanie Zarządu Powiatu oraz ustalanie wynagrodzenia Starosty,
3. powoływanie i odwoływanie na wniosek Starosty Sekretarza i Skarbnika Powiatu,
4. stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności      finansowej,
5. uchwalanie budżetu Powiatu,
6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium     dla Zarządu Powiatu z tego tytułu,
7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących: 

 

 

  •  zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile  ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  •  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  •  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  •  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu oraz maksymalnej  wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
  •  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
  •  tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  •  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, jak  również obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  •  współdziałania z innymi Powiatami i z Gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  •  tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

9. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do        międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
10. określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
12. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
13. podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu,
14. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów,
15. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

Do zadań Zarządu Powiatu należy m.in:
1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
2. wykonywanie uchwał Rady Powiatu,
3. gospodarowanie mieniem Powiatu,
4. wykonywanie budżetu Powiatu,
5. zatrudnianie i zwalnianie Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

Pracami Zarządu Powiatu kieruje Starosta Strzyżowski jako jego Przewodniczący.
W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu określa Statut Powiatu Strzyżowskiego.

Skarbnik Powiatu - jest głównym księgowym budżetu Powiatu, realizuje dochody i wydatki budżetu Powiatu, jego kontrasygnata jest wymagana przy zaciąganiu zobowiązań przez Powiat i przy składaniu oświadczeń woli w imieniu Powiatu, rodzących skutki finansowe dla budżetu Powiatu.

Sekretarz Powiatu - w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno - organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu
i Starostę.

Jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Powiat Strzyżowski oraz powiatowe służby, inspekcje i straże:

Wg stanu na 30.09.2009 r. Powiat Strzyżowski wykonuje swoje zadania przy pomocy następujących jednostek organizacyjnych:

1. Dom Dziecka im. J. Korczaka w Strzyżowie
2. Dom Dziecka w Żyznowie
3. Dom Pomocy Społecznej w Babicy
4. Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym
5. Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie
6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzyżowie
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie
8. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie
9. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
10. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
11. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Strzyżowie
12. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku
13. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzyżowie
14. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
15. Zespół Szkół w Czudcu
16. Zespół Szkół w Strzyżowie

Powiat Strzyżowski pełni także rolę organu założycielskiego dla:

17. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Powiatowe służby, inspekcje i straże stanowią:

18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie
19. Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
20. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzyżowie
21. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie
22. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzyżowie

Trzy kadencje Rady i Zarządu Powiatu w Strzyżowie

Wybory do Rady Powiatu w Strzyżowie I kadencji na lata 1998 - 2002 odbyły się 11 października 1998 roku. Rada liczyła wówczas 30 radnych. Radni reprezentowali następujące ugrupowania polityczne:
21 radnych - Akcja Wyborcza Solidarność,
8 radnych - Polskie Stronnictwo Ludowe,
1 radny - Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Przewodniczącym Rady Powiatu I kadencji był Pan Marian Pyra wybrany do Rady Powiatu z listy Akcji Wyborczej Solidarność, Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu byli: Pan Tadeusz Gruba wybrany z listy AWS i Pan Stanisław Cynarski z PSL. Zarząd Powiatu w tym okresie liczył 6 członków, a od 1 września 2001 roku 5 członków.
Skład Zarządu Powiatu w Strzyżowie I kadencji:

1. Starosta Strzyżowski - Pan Robert Godek
2. Wicestarosta Strzyżowski - Pan Władysław Pelewicz (do 20.01.1999 r.)
3. Wicestarosta Strzyżowski - Pan Jan Stodolak (od 28.04.1999 r.)
4. Członek Zarządu - Pan Zbigniew Korab
5. Członek Zarządu - Pan Józef Pszonka
6. Członek Zarządu - Pan Andrzej Winiarski
7. Członek Zarządu - Pan Mieczysław Wrona (do 17 października 2001 r.)

Wybory do Rady Powiatu w Strzyżowie II kadencji na lata 2002 - 2006 odbyły się 27 października 2002 r. Od tej chwili po zmianie ordynacji wyborczej Rada Powiatu w Strzyżowie liczy 19 radnych, którzy w okresie II kadencji reprezentowali następujące ugrupowania polityczne:

7 radnych - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa,
7 radnych - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwa Ludowe,
2 radnych - Komitet Wyborczy Wyborców „Nadzieja",
2 radnych - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,
1 radny - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin.

Zarząd Powiatu II kadencji liczył 5 a od 08.12.2005 r. 4 członków.

Skład Zarządu Powiatu II kadencji:

1. Starosta Strzyżowski - Pan Robert Godek do 08.12.2005 r.
2. Starosta Strzyżowski - Pan Jan Stodolak - od 08.12.2005 r.
3. Wicestarosta Strzyżowski - Pan Jan Stodolak - do 08.12.2005 r.
4. Wicestarosta Strzyżowski - Pan Zbigniew Korab - od. 08.12.2005 r.
5. Członek Zarządu - Pan Zbigniew Korab (do 08.12.2005 r.)
6. Członek Zarządu - Pan Andrzej Winiarski
7. Członek Zarządu - Pan Paweł Szafrański

Przewodniczącym Rady Powiatu II kadencji był Pan Marek Banaś wybrany do Rady z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Nadzieja", Wiceprzewodniczącymi byli: Pan Tadeusz Gruba z KWW „Wspólnota Samorządowa" i Pan Feliks Musiał z PSL.
W Radzie Powiatu II kadencji funkcjonowały 2 kluby radnych: Klub Radnych Prawicy, w skład którego wchodziło 10 radnych i Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, który tworzyło 8 radnych.

Wybory do Rady Powiatu III kadencji odbyły się 15 listopada 2006 r. W ich wyniku ukształtowała się Rada Powiatu w Strzyżowie III kadencji, przypadającej na lata 2006 - 2010, składająca się z 19 radnych.
Przewodniczącym Rady Powiatu III kadencji jest Pan Marek Banaś wybrany do Rady z listy KWW „Jedność", Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu są: Pan Antoni Ciepielowski (KW PiS) i Pan Wiesław Drąg (KW PiS).
Radni reprezentują następujące ugrupowania i komitety wyborcze wyborców:

5 radnych - Komitet Wyborczy PSL,
1 radny - KW Liga Polskich Rodzin,
4 radnych - KW Prawo i Sprawiedliwość,
3 radnych - KWW „Gospodarni i Samorządni",
6 radnych - KWW „Jedność".

Zarząd Powiatu III kadencji liczy 5 członków i pracuje w następującym składzie:
Przewodniczący Zarządu: Starosta Strzyżowski - Pan Robert Godek,
Wicestarosta Strzyżowski - Pan Jan Stodolak,
Członkowie:
Pani Zofia Dzika
Pan Marian Wójtowicz (do 30.05.2007 r.),
Pan Piotr Myćka (od 30.05.2007 r.),
Pan Marian Złotek.

Obecnie w Radzie Powiatu w Strzyżowie funkcjonuje 1 klub radnych - Klub Radnych Prawicy, którego przewodniczącym jest Pan Piotr Myćka.

Funkcję Skarbnika Powiatu Strzyżowskiego w latach 1999 - 2005 pełniła Pani Alina Dudzińska, od 2005 r. zaś Pani Urszula Liszka - Bawoł, funkcję Sekretarza Powiatu Strzyżowskiego pełni Pan Jacek Boho.