wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
 • 22 czerwca dzieci i młodzież kończą naukę w roku szkolnym 2017/2018   |   Naukę zakończą m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie strzyżowskim   |   Absolwenci gimnazjów mają kilka dni na ostateczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej (potwierdzenie woli przyjęcia) poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach   |   Zachęcamy do wyboru dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespół Szkół w Czudcu   |   Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa   |   Do końca lipca br. absolwenci gimnazjów wybierający kontynuację kształcenia w szkołach powiatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz absolwenci tych szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka   |   Dla uczniów III klas gimnazjów z wysoką średnią przewidziano stypendium naukowe wypłacane od tego roku w zwiększonej kwocie 150 zł miesięcznie   |   Więcej informacji, w tym wzór wniosku w naszym serwisie w cz. Stypendia i pomoc dla młodzieży   |   Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r.   |   Według sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. dochody budżetu powiatu osiągnęły wartość 79,1 mln zł, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł   |   Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał umowę z rzeszowską firmą Sagitum Sp. z o. o. na wykonanie nowego portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego, w tym portalu głównego, Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacji mobilnych oraz utworzenie profili w mediach społecznościowych   |   Dzisiaj (21.06) na Podkarpaciu rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego   |   Od 28 czerwca br., dzwoniąc na numer 997, skontaktujemy się z operatorem Centrum obsługującym na co dzień numer 112   |   23 czerwca br. na trasę kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło powrócą pociągi   |   Dobiegła bowiem końca modernizacja linii kolejowej na odcinku Boguchwała – Czudec, w ramach której przebudowano m.in. perony w Babicy i Babicy - Kolonia oraz zbudowano nowe perony w Zaborowie - Błonia i Markuszowa z miejscami postojowymi, dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych   |   W sobotę (23.06) w Kożuchowie planowane są „Sobótki nad Wisłokiem”, w ramach których m.in. odbędzie się konkurs na wianek świętojański i szukanie kwiatu paproci   |   Stowarzyszenie „Zakorzenieni w Kulturze” zaprasza na spotkanie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ph. „ Wolność – Kocham i Rozumiem” – 24 czerwca br. Rynek w Strzyżowie   |   Od 23.06. rusza sezon wakacyjny na otwartych basenach we Frysztaku
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Statut Powiatu Strzyżowskiego


Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Powiat Strzyżowski, zwany dalej "Powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące :

 1. miasta : Strzyżów
 2. gminy : Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa,

 

§ 2

Siedzibą władz Powiatu jest miasto Strzyżów.

 

§ 3

 1. Powiat ma osobowość prawną.
 2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

§ 4

Herb, flagę Powiatu ustanawia Rada Powiatu odrębną uchwałą.

 

§ 5

 1. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
 2. Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu

§ 6

 1. W celu wykonywania zadań Powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
 2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadaniao charakterze użyteczności publicznej.
 3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.

 

Rozdział 2

Organy Powiatu

 

§ 7

Organami powiatu są:

Rada Powiatu,

Zarząd Powiatu.

§ 8

 1. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów,
 3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602).
 4. Liczbę radnych określa ustawa.

 

§ 9

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
 4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5. uchwalanie budżetu powiatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  • zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej.
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
  9a) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
 10. określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 12. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 13. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi Powiatu,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Powiatu,

 

§ 10

 1. Uchwały Rady Powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
 2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium.

 

§ 11

 1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Radny wchodzący w skład Zarządu Powiatu nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust. 1.
 3. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.
 5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 , w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 

§ 12

 1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwykłych, nadzwyczajnych lub uroczystych. Sesje zwyczajne są zwoływane przez Przewodniczącego, w miarę potrzeby co najmniej jednak raz na kwartał.
 2. Na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady lub Zarządu Przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady określa ustawa.

 

§ 13

 1. Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
 2. W razie potrzeby, Rada Powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

 

§ 14

 1. Przewodniczący Rady Powiatu przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
 2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na siedem dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 3. Materiały na sesję,, której przedmiotem jest uchwalenie budżetu Powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.
 4. Rada Powiatu może odbywać sesje nadzwyczajne, zwoływane przez Przewodniczącego Rady, na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, poświęcone sprawom szczególnie uzasadnionym i pilnym, wymagającym natychmiastowego rozstrzygnięcia. W tym przypadku Przewodniczący winien zwołać sesję w terminie 7 dni od złożenia wniosku i nie ma zastosowania termin określony w ust. 2.
 5. Na wniosek Starosty Przewodniczący Rady Powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu, a projekt wpłynął do Rady Powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

§ 15

 1. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
 2. Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

 

§ 16

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Powiatu, po zasięgnięciu opinii Starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady Powiatu uczestniczą, z głosem doradczym, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
 3. Do udziału w sesjach Rady Powiatu mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
 4. Zarząd Powiatu jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady Powiatu.

 

§ 17

 1. Sesje Rady Powiatu są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.
 2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Powiatu powinno zostać podane do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
 3. Porządek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub radnego, Rada Powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 4. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 3, Rada Powiatu może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Powiatu podejmowanie uchwał.
 5. W protokole obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.

 

§ 18

 1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
 3. Przewodniczący rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
 4. Otwarcie sesji rady powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady formuły:"Otwieram obrady sesji rady powiatu".
 5. Po otwarciu sesji przewodniczący rady:
  1)      stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
  2)      przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych albo zarząd powiatu,
  3)