Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina

wydrukuj
Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina

W dniu 31.05.2024 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Strzyżowskim w ramach środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska nr ewid. 18-19-022-129227 wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny - Jaszczurowa - Stępina w m. Stępina w km 5+600 - 6+150 w m. Stępina, gm. Frysztak, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie.

Na mocy podpisanej umowy samorządowi powiatowemu zostanie przekazana dotacja w kwocie 68 388 zł (80% kosztów). Całkowita wartość zadania wynosi 85 485 zł.

W ramach realizowanego zadania zostanie opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska, na bazie której zostanie wykonana dokumentacja projektowo- budowlana określająca warunki zabezpieczenia osuwiska i odbudowy odcinka drogi powiatowej przebiegającej przez teren zagrożony ruchami osuwiskowymi.

Wykonawcą robót geologicznych i opracowania DGI jest „PROGEO” Piotr Prokopczuk z Nowego Sącza, z którym została podpisana stosowna umowa. Zakończenie przedmiotowego zadania powinno nastąpić jesienią bieżącego roku.

Inf. A. Wójcik – PZD Strzyżów, opr. W. Plezia