Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

wydrukuj
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

6 września 2023 r. weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zapewniający szybką, pozasądową drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim.

Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce, począwszy od dnia 6 września 2023 r. Wniosek może być także złożony, jeśli zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po wejściu ustawy w życie. Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą. Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego.

Maksymalna kwota świadczenia dla pacjenta wynosi 200.000 złotych. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100.000 zł dla każdej z uprawnionych osób. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia mogą w takim przypadku wystąpić dzieci pacjenta, jego rodzice oraz małżonek (niepozostający w separacji) lub partner (konkubent). Wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie szczegółowych wytycznych określanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta (jednak nie później niż w ciągu 3 lat od samego zdarzenia).

Wniosek podlega opłacie w wysokości 300 złotych. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku.

Więcej na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych

Inf. Wydział ES, opr. W. Plezia