wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Ruszyła budowa obwodnicy Strzyżowa na drodze wojewódzkiej nr 988   |   Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego   |   11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie podpisana zostanie umowa na modernizację Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   W ramach projektu planuje się m.in. dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, zmianę dotychczasowej lokalizacji poszczególnych oddziałów, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie strzyżowska firma PRB „Rembud” Sp. z o.o   |   Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu wyniesie ponad 23 mln zł, w tym 9.999.999,98 zł stanowi dofinasowanie w ramach RPO 2014-2020, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu   |   Jest to największy wartościowo, jak do tej pory, projekt realizowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   12 maja (sobota) w Szkole Podstawowej w Konieczkowej odbędzie się Noc Muzeów   |   W programie m.in. wystawa mundurów i militariów, projekcja filmu i gry edukacyjne przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, wykład na temat udziału mieszkańców naszego powiatu w walce o niepodległość, konkurs strzelecki, prezentacja zabytków motoryzacji i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

„Pożyczki na start” - pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Projekcie „Pożyczki na start", Działanie 6.2 PO KL. Obecnie projekt jest w okresie monitorowania i w dalszym ciągu udzielane są pożyczki na preferencyjnych zasadach. Pożyczka skierowana jest dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 18 rok życia. Z pożyczki mogą skorzystać także osoby pracujące. Maksymalna wysokość pożyczki to 50.000 złotych. Preferencyjne oprocentowanie 2 w stosunku rocznym. Maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy.


Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna, która spełnia takie kryteria jak: posiada adres zamieszkania, potwierdzony czasowym lub stałym meldunkiem, na terenie województwa podkarpackiego; ukończyła 18 rok życia; zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; nie jest oraz nie była zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadzi działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym m.in. ze środków PO KL, PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością.


Preferencyjna pożyczka może być udzielona wnioskodawcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest otrzymanie pożyczki na spółkę cywilną. Wnioskodawca, który założył działalność gospodarczą i skorzystał ze wsparcia w formie pożyczki preferencyjnej zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Pożyczkobiorcą może być osoba fizyczna, która m.in. w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym, m.in. ze środków PO KL, PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością; złożyła pisemny wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami; wykaże przyszłą zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty; zobowiąże się do wykorzystania pożyczki zgodnie z przeznaczeniem; uzyskała pozytywną ocenę wniosku o pożyczkę; wskaże zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki; nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; zarejestrowała działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.


Preferencyjna pożyczka może być udzielona na dowolny cel gospodarczy, w szczególności na wydatki: inwestycyjne, obrotowe, mieszane (inwestycyjno-obrotowe). Pożyczka musi być wykorzystana zgodnie z biznes planem, który jest załącznikiem do umowy. Zmiana przeznaczenia pożyczki każdorazowo wymaga zgody w formie aneksu do umowy oraz aktualizacji tej części Biznes Planu, którego zmiana dotyczy.


Więcej w regulaminie Projektu i na stronie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR) www.rarr.rzeszow.pl


[opr. W. Plezia]

Data dodania: 06-07-2017
liczba wyświetleń: 287

Pozostałe kategorie