wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • Ruszyła budowa obwodnicy Strzyżowa na drodze wojewódzkiej nr 988   |   Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa podkarpackiego   |   11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie podpisana zostanie umowa na modernizację Szpitala Powiatowego w Strzyżowie   |   W ramach projektu planuje się m.in. dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, zmianę dotychczasowej lokalizacji poszczególnych oddziałów, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego i in.   |   Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie strzyżowska firma PRB „Rembud” Sp. z o.o   |   Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu wyniesie ponad 23 mln zł, w tym 9.999.999,98 zł stanowi dofinasowanie w ramach RPO 2014-2020, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu powiatu   |   Jest to największy wartościowo, jak do tej pory, projekt realizowany przez samorząd powiatowy w Strzyżowie   |   12 maja (sobota) w Szkole Podstawowej w Konieczkowej odbędzie się Noc Muzeów   |   W programie m.in. wystawa mundurów i militariów, projekcja filmu i gry edukacyjne przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie, wykład na temat udziału mieszkańców naszego powiatu w walce o niepodległość, konkurs strzelecki, prezentacja zabytków motoryzacji i in.
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Z prac Rady Powiatu Strzyżowskiego

W okresie od czerwca do sierpnia br. Rada Powiatu Strzyżowskiego obradowała trzykrotnie. W tym czasie radni zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej ZOZ w Strzyżowie oraz wysłuchali sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 r. Rada Powiatu podjęła też 17 uchwał, w tym dotyczących budżetu powiatu. Sesję czerwcową poprowadził Pan Marek Jurzysta Przewodniczący Rady Powiatu, zaś lipcową i sierpniową Pan Kazimierz Kania Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

23 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z wynikami kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Strzyżowskiego. W omawianym okresie Komisja m.in. dokonała kontroli w Domu Dziecka w Strzyżowie w zakresie wydatkowania środków finansowanych za rok ubiegły. W przedmiocie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja podjęła ponadto uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2016 r., a następnie przedłożyła ten wniosek Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Przewodniczącemu Rady Powiatu Strzyżowskiego.

Podczas sesji Rada Powiatu podjęła 10 uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032, zmiany uchwały Nr XXXI/207/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski 2017 r., dopuszczenia zapłaty elektronicznymi instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Strzyżowskiego, zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2017/2018, zawarcia porozumienia z Powiatem Jasielskim w sprawie zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie, wystąpienia przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski" dla Pana Stanisława Stasiowskiego za zasługi położone w służbie społeczeństwu, ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2017/2018 oraz udzielenia z budżetu powiatu pomocy finansowej dla powiatów, które ucierpiały w sierpniowej nawałnicy.

Podczas poprzedniej, nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 17 lipca br., radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032. Zmiana w WPF polegała na podwyższeniu wartości wydatków majątkowych w 2018 r. do kwoty zabezpieczającej w całości jednocześnie wartość wszystkich przedsięwzięć oraz zadania modernizacji obiektów dawnej stajni w zespole folwarcznym w Wiśniowej.

Tuż przed przerwą wakacyjną, podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego, która odbyła się dnia 21 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, radni zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej ZOZ w Strzyżowie, a następnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2016 rok. Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach: nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2032, ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Strzyżowskiego i zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadania inwestycyjnego w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2017. Jak wyjaśnił Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, zadanie zawarte w tym projekcie uchwały dotyczy pozostałej części budynku dawnych stajni w posiadłości Mycielskich w Wiśniowej. Koncepcja Zarządu Powiatu zakłada modernizację dachu i przebudowę budynku stajni w zespołu parkowo-dworskim w Wiśniowej na pokoje noclegowe i salę wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym. Ponieważ remont zostanie wykonany ze środków krajowych, będzie możliwość wynajmu powstałych w ten sposób pomieszczeń.

W ramach punktów Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne w w/w. okresie podjęto m.in. tematy: funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie, rozbudowy Szpitala, zakupu urządzenia pomiarowego dla jednostek OSP, planowanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach: Strzyżów, Czudec i Niebylec, inauguracji roku szkolnego z udziałem Pani Premier Beaty Szydło i Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej oraz zaproszenia do udziału w Festiwalu Psalmów Dawidowych, który odbędzie się 3 września br. na stadionie sportowym w Kolbuszowej.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]

 

Data dodania: 29-08-2017
liczba wyświetleń: 324

Pozostałe kategorie