wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
  • W 2019 r. mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących punktach:   |   - mobilnym czynnym w godzinach od 7.30 do 11.30 w przeciętnym wymiarze 1 dnia w tygodniu w każdej gminie (Niebylec - poniedziałek, Wiśniowa - wtorek, Czudec - środa, Frysztak - czwartek, Strzyżów - piątek)   |   - stałym, mający swą siedzibę w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

II sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego


5 grudnia 2018 r. o godz. 13. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie miała miejsce II sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023. Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r., wynagrodzenia starosty strzyżowskiego, powołania komisji stałych i komisji doraźnej. Wysłuchali także informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny i zapoznali się z bieżącą sytuacją ZOZ w Strzyżowie.


Obrady II sesji prowadziła przewodnicząca Rady Małgorzata Skalska-Nieroda. Po otwarciu sesji starosta strzyżowski Bogdan Żybura zgłosił kilka projektów uchwał, które po głosowaniu zostały przyjęte do porządku obrad. Następnie radni rozpoczęli rozpatrywanie uchwał od zmian w budżecie na 2018 r. Zmiany w uchwale budżetowej dotyczące zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 41.196 zł oraz ustalenia przeniesień w planach dotychczasowych wydatków na łączną kwotę 506.267 zł radni przyjęli większością głosów za. Także większością głosów (za 17, przeciw 2) - po krótkiej dyskusji - podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z podjęciem zadania inwestycyjnego w zakresie przekraczającym granice wydatków ustalonych na rok 2018. Zaciągnięte zobowiązanie  finansowe w 2018 roku w kwocie 150.000 zł dotyczy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa (remont zachowawczy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stajni należącego do zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej". Radni ustalili też wynagrodzenie dla starosty strzyżowskiego podejmując uchwałę ustalającą wysokość miesięcznego wynagrodzenia, która obecnie wynosi 10.620 zł brutto. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


Zasadniczym elementem funkcjonowania nowowybranej Rady jest powołanie składów komisji stałych oraz określenie przedmiotu ich działania. Radni uchwalili, że w tej kadencji będą pracować cztery komisje: do spraw Budżetu i Rozwoju Powiatu; Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; do Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia. Następnie przewodnicząca rozpoczęła procedurę podjęcia uchwał w sprawie powołania składu 3-osobowych komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji. Ostatecznie radni wybrali spośród siebie komisję rewizyjną w składzie: Marek Armata - przewodniczący, Marta Utnicka - sekretarz i Marek Szorc - członek oraz komisję skarg, wniosków i petycji w składzie: Dawid Rusyn - przewodniczący, Małgorzata Pryć i Marek Armata - członkowie.


Radni jednogłośnie podjęli też uchwałę o składach komisji stałych Rady Powiatu. I tak: Komisja do spraw Budżetu i Rozwoju Powiatu w składzie:

Tadeusz Niemiec, Tomasz Garncarski, Bogdan Żybura, Józef Dzindzio, Stanisław Gierlak, Maria Chuchla, Adam Bieryło, Piotr Myćka, Robert Godek; Komisja do Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia: Grzegorz Tomaszewski, Tomasz Garncarski, Bogdan Żybura, Maria Chuchla, Adam Bieryło, Jan Stodolak, Piotr Myćka, Małgorzata Pryć; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Grzegorz Tomaszewski, Marta Utnicka, Dawid Rusyn, Małgorzata Skalska-Nieroda, Marian Złotek, Piotr Szopa, Jan Stodolak, Małgorzata Pryć, Robert Godek, Marek Armata; Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Józef Dzindzio, Stanisław Gierlak, Tadeusz Niemiec, Marian Złotek, Piotr Szopa, Marek Szorc, Marta Utnicka, Dawid Rusyn. Radni powołali skład komisji doraźnej w celu opracowania planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2019 r. a to: przewodnicząca Rady - Małgorzata Skalska-Nieroda, wiceprzewodniczący Rady: Maria Chuchla i Tadeusz Niemiec oraz przewodniczący poszczególnych komisji Rady w kadencji 2018-2023.


Wybrano także Józefa Dzindzio i Stanisława Gierlaka jako przedstawicieli Rady do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Radni - przy dwóch głosach wstrzymujących się - wyznaczyli też starostę strzyżowskiego do prac w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych. Inaczej wyglądało głosowanie w sprawie wyznaczenia delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Zgłoszona propozycja uchwały, w której delegatem miał zostać wybrany starosta strzyżowski Bogdan Żybura spotkała się ze zgłoszeniem przez radnego Jana Stodolaka kontr kandydatury w osobie dotychczasowego wiceprzewodniczącego Zarządu ZPP. W wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 do 9 delegatem do Zgromadzenia Ogólnego ZPP został starosta strzyżowski Bogdan Żybura.


Projekt uchwały w sprawie włączenia Zespołu Szkół w Czudcu do wspólnej obsługi administracyjnej w ramach Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie omówił wicestarosta Tomasz Garncarski. Po jego wystąpieniu wywiązała się dyskusja. Głos zabierali radni: Marian Złotek, Robert Godek, Jan Stodolak, Małgorzata Pryć, na pytania których odpowiadał wicestarosta Garncarski. Ostatecznie uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 1 przeciwnym i 5 głosach wstrzym. nie głosował 1 radny. Kolejną uchwałę w sprawie zmiany w uchwale o powołaniu Rady Społecznej ZOZ w Strzyżowie i wyznaczeniu na przewodniczącego rady osoby wicestarosty Tomasza Garncarskiego poparło 18 radnych przy 1 głosie wstrzym.


Po zakończeniu głosowań nad projektami uchwał przewodnicząca udzieliła głosu kierownikowi wydziału edukacji i spraw społecznych Marii Koś, która przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny z uwzględnieniem matur i egzaminów. Po jej wystąpieniu wywiązała się dyskusja wokół tematu słabych wyników maturalnych w Zespole Szkół w Czudcu. Głos zabierali radni Stanisław Gierlak, Jan Stodolak, Marian Złotek, Robert Godek. Również dyskusję wywołał kolejny punkt porządku obraz związany z informacją dotyczącą bieżącej sytuacji Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. Rozpoczął ją starosta strzyżowski B. Żybura stwierdzając, że sytuacja finansowa ZOZ jest bardzo trudna ze względu na wysokie zobowiązania i duże zadłużenie jednostki, które dotyczy niewykonania ryczałtu w IV kwartale 2017 roku. Następnie po wystąpieniu dyrektora ZOZ Bolesława Kazalskiego do dyskusji włączyli się radni Stanisław Gierlak, Robert Godek, Józef Dzindzio, Adam Bieryło i wicestarosta Tomasz Gancarski.


W ostatnim punkcie obrad radny R. Godek złożył informację o ukonstytuowaniu się Klubu Radnych PiS, którego został przewodniczącym. Apelował też, aby pilnie zająć się powiększeniem bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie poprzez jego rozbudowę, aby być przygotowanym na przyjęcie większej liczby uczniów we wrześniu 2019. Zapytanie do starosty w sprawie konstruowania przyszłorocznego budżetu skierował radny Marian Złotek. Starosta B. Żybura odpowiedział, iż pierwszy tydzień pracy nowego Zarządu skupiony był prawie wyłącznie sprawie strzyżowskiego ZOZ-u, ponieważ jest to olbrzymi problem dla Powiatu. Natomiast projekt budżetu na 2019 r. przygotowany przez poprzedni Zarząd jest poddawany wstępnej analizie.


Po zakończonej sesji radni zebrali się jeszcze w komisjach w celu ich ukonstytuowania się.


Obrady zarówno I jak i II sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego można obejrzeć na YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC3xZwx6hxPyt-xDXOa-q2KQ/Live lub poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego na stronie strzyzowski.pl w zakładce: Transmisja sesji Rady Powiatu.


Na zdjęciu: Prezydium Rady Powiatu Strzyżowskiego. Od lewej Małgorzata Skalska Nieroda - przewodnicząca Rady, Maria Chuchla i Tadeusz Niemiec - wiceprzewodniczący Rady.


[inf. i fot. Wiesław Plezia]

 

Data dodania: 10-12-2018
liczba wyświetleń: 515

Pozostałe kategorie