Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dla bezrobotnych

wydrukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
38 - 100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8
Kierownik: mgr Czesław Furtek
tel. (0-17) 2763079, 2761074
e-mail: rzst@praca.gov.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania samorządu powiatowego.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy:

 1. rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych;
 2. przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków przedemerytalnych;
 3. prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy;
 4. wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania;
 5. wydawanie decyzji w sprawach o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłoczeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy.
 6. wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw;
 7. wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach.

Do zadań samorządu powiatowego należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników;
 2. podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków;
 3. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywacji lokalnego rynku pracy;
 4. inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi;
 5. inicjowanie i finansowanie:
  • prac interwencyjnych,
  • robót publicznych
  • zatrudnienia absolwentów,
  • programów specjalnych,
  • szkoleń;
 6. refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 7. współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 8. inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy;
 9. opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkiego urzędu pracy oraz powiatowej rady zatrudnienia;
 10. inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwolnieniami grupy pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy;

Powyższe zadania wykonywane są przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej.