Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu

wydrukuj

KOMUNIKAT

Od dnia 01.06.2021 r. (wtorek)
Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu w Strzyżowie
przywraca bezpośrednią obsługę interesantów.

Sprawy urzędowe załatwić będzie można jedynie
z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
Starostwo przypomina, że osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania odpowiednich odległości.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 101 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy aby sprzedać pojazd, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba małoletnia KONIECZNA JEST zgoda sądu rodzinnego.
art. 101 § 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
,,Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko’’

Wnioski o rejestrację pojazdów przyjmowane są w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 15.30

wtorek - piątek od 7.30 do 15.00.

Wnioski w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu
lub o wyrejestrowanie pojazdu oraz o wydanie uprawnień do
kierowania pojazdami można złożyć elektronicznie poprzez
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca
zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

Informacja dotycząca kar pieniężnych za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. weszły w życie nowe przepisy wprowadzające karę pieniężną w wysokości od 200 zł do 1000 zł  za nieprzerejestrowanie pojazdu oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu w 30 dniowym terminie.

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

 •           Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie rejestruje pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.
 •           Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  nie zawiadamia  w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

TERMINY REJESTRACJI POJAZDÓW

Od 01 lipca 2021 r. wymagany termin dokonania rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie kraju wynosi 60 dni.

Terminy na realizację ww. obowiązku dla pojazdów zakupionych, nabytych lub zbytych od dnia:

 • 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. to 30 dni,
 • 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. to 180 dni,
 • 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. to 30 dni.

 

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu:

- prowadzenie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym (karcie pojazdu),  

- czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

- zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

- wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,

- wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy na bagażnik samochodowy,

- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

- wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy (generowanie profilu kandydata na kierowcę - PKK),

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- wymiana praw jazdy,

- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

- wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście do przeprowadzania badań technicznych,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji instruktorom,

- wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi,

- wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz na potrzeby własne,

- wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

- wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,

- współdziałanie w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu.
 

Petenci załatwiający sprawy w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie zobowiązani są do składania wraz z dokumentami (wnioskami) podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacja do pobrania

Formularze do pobrania:

 

1. PRAWA JAZDY

 

Informacja dotycząca zgłoszenia rozbieżności lub braku  danych dotyczących prawa jazdy

W związku z wejściem w życie od 5 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U., poz. 1517), które umożliwią kierowcom poruszanie się po drogach, bez konieczności posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego wydanego w kraju prawa jazdy, zachęcamy do sprawdzenia swoich danych w Centralnej Ewidencji Kierowców.
Dane można sprawdzić za pomocą ogólnodostępnej e-usługi na portalu Gov.pl „Sprawdź uprawnienia kierowcy”.
W usłudze można sprawdzić na przykład, jakie uprawnienia do kierowania pojazdami są na dokumencie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem wraz
z terminem ich ważności, jak również stan dokumentu m.in. czy nie został zatrzymany.
W przypadku gdy usługa nie prezentuje danych lub też dane są niepoprawne, należy zgłosić rozbieżność na adres mailowy: mpj.sd@coi.gov.pl – zgodnie z informacją
w karcie tej usługi na Gov.pl.

 

 
2. REJESTRACJA POJAZDÓW  

 

 

3. ZAŚWIADCZENIA, ZEZWOLENIA I LICENCJE

 
   
4. OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW  
 
5. INSTRUKTORZY  
 
6. STACJE KONTROLI POJAZDÓW  
 
7. POJAZDY UPRZYWILEJOWANE  
8. ORGANIZACJA RUCHU
9. WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Rachunki bankowe:

Opłata skarbowa: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010

Opłata za rejestrację pojazdów:  98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

Opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:  98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

Opłata za niedotrzymanie ustawowego terminu za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu: 44 1130 1105 0005 2487 1320 0005

Osoby: 

Kontakt:
Rejestracja pojazdów: (17) 2765 000 w. 35, 53
Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych: (17) 2765 000 w. 60
Prawa jazdy: (17) 2765 000 w. 34
Transport: (17) 2765 000 w. 54
Kary pieniężne: (17) 2765 000 w. 54
e-mail: komunikacja@strzyzowski.pl

Kierownik Wydziału:
Lucyna Flaga
tel. (17) 2765 000 w. 25

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, wydawania zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy oraz nakładania kar pieniężnych:
Andżelika Leśniak
tel. (17) 2765 000 w. 54

Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, usuwania pojazdów z drogi oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
Alicja Babula
tel. (17) 2765 000 w. 34

Pracownik II stopnia ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji instruktorów:
Monika Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 34

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Mariusz Buczek
tel. (17) 2765 000 w. 35

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Marek Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 53

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Waldemar Kordas
tel. (17) 2765 000 w. 35

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów i transportu drogowego:
Joanna Kiczek
tel. (17) 2765 000 w. 54

Pomoc administracyjna ds. rejestracji pojazdów oraz wydawania stałych dowodów rejestracyjnych:
Gabriel Pyra
tel. (17) 2765 000 w. 60

Pracownik II stopnia ds. rejestracji pojazdów oraz wydawania stałych dowodów rejestracyjnych:
Dominika Barlik
tel. (17) 2765 000 w. 60

Pracownik II stopnia ds. rejestracji pojazdów i transportu drogowego oraz nakładania kar pieniężnych:
Konrad Gorzelany
tel. (17) 2765 000 w. 54