Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

wydrukuj

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych nadzoruje Starosta Strzyżowski. Na mocy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzyżowie stanowisko to zajmuje się prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W zakresie obowiązków ww. stanowiska znajduje się:

1)     prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie,

2)    współpraca z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi i wydziałami w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla udzielanych zamówień publicznych,

3)   przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Starosty związanych z realizacją zamówień publicznych,

4)     współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu w przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych dotyczących działalności tych jednostek,

5)  prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przedkładanie Zarządowi lub Staroście dokumentów do zatwierdzenia przeprowadzonego postępowania oraz określone przepisami prawnymi przekazywanie informacji o jego wynikach,

6)    przedkładanie właściwemu merytorycznie Wydziałowi materiałów związanych z udzielaniem zamówień publicznych do publikacji w serwisie internetowym Powiatu.

 

Osoby: 

Inspektor

Wojciech Gątarski

tel: 276 50 00 w.27

e-mail: wg@strzyzowski.pl