Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

wydrukuj

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu:

1. Edukacji

Wydział prowadzi zadania z zakresu oświaty publicznej oraz niepublicznej, zgodnie
z zapisami ustawowymi.

2. Ochrony Zdrowia

W Wydziale prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie oraz sprawy związane z wynajmem lokali użytkowych ośrodków zdrowia stanowiących mienie powiatu.

3. Kultury, Sportu i Turystyki

W wydziale prowadzony jest rejestr instytucji kultury, nagrody Zarządu w dziedzinie kultury oraz stypendia i nagrody sportowe, natomiast pozostałe zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki prowadzone są w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

4. Ochrony Zabytków

W wydziale prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz prowadzona jest współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony ruchomych i nieruchomych zabytków kultury, znajdujących się na terenie Powiatu.

5. Promocji Powiatu

W wydziale prowadzone są sprawy dotyczące przychodu i rozchodu materiałów promocyjnych.

Szczegółowy opis zadań Wydziału zawiera Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Formularze:

1. Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego:

Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego
 
Wniosek o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

 

2. Refundacja kosztów dojazdu do szkoły:

Regulamin Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych (refundacja kosztów dojazdu do szkoły)
Deklaracja woli (refundacja kosztów dojazdu do szkoły)
 

 

3. Stypendia i nagrody sportowe:

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych i nagród sportowych
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego i nagród sportowych
 

 

4. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  
Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 

 

5. Nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Strzyżowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
Wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły
 

 

6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli:

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela
 

 

7. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku:

Dotacje na prace przy zabytkach – zasady udzielania
Wniosek o udzielenie dotacji na ochronę zabytków ze środków budżetu powiatu
Formularz rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu powiatu na ochronę zabytków
 

 

8. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

Wniosek - zgłoszenie do ewidencji szkół niepublicznych
 
 

 

Wnioski:

- o dofinansowanie w dziedzinie kultury, sportu, turystyki lub rekreacji, do pobrania na stronie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

 

Osoby:

kierownik Wydziału

Maria Koś
pokój 313
tel. 17 276 50 00 wew. 30
e-mail: edukacja@strzyzowski.pl

 

inspektor Wydziału
Magdalena Irzyk
pokój 313
tel. 17 276 50 00 wew. 30

e-mail: magdalena.irzyk@strzyzowski.pl

 

inspektor Wydziału
Mariola Gątarska
pokój 314
tel. 17 276 50 00 wew. 38

e-mail: zdrowie@strzyzowski.pl