Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Inwestycji i Programów Pomocowych

wydrukuj

Wydział Inwestycji i Programów Pomocowych

 

Do zadań Wydziału w zakresie realizacji inwestycji należy:

1) planowanie inwestycji powiatowych we współpracy z Zarządem Powiatu i kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu,

2) przygotowywanie projektu, monitorowanie i przedkładanie korekt Zarządowi Powiatu do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu we współpracy z Wydziałem Budżetowo-Finansowym,

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji zapisanych w przyjętym przez Radę budżecie Powiatu,

4) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących planów inwestycji powiatowych
i przedkładanie ich Zarządowi Powiatu,

5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. EURO,

6) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na realizację inwestycji przez Zarząd o wartości nieprzekraczającej 30 tys. EURO,

7) nadzór nad terminowością i prawidłowością realizacji inwestycji przez jednostki organizacyjne,

8) prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo budowlane i innych przepisów prawnych określających obowiązki inwestora w zakresie inwestycji realizowanych przez Zarząd  i Starostwo,

9) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem obowiązujących dokumentacji
(w tym projektów budowlanych) dla realizowanych przez Zarząd i Starostwo inwestycji,

10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie powoływania inspektorów nadzoru budowlanego dla inwestycji o charakterze budowlanym,

11) prowadzenie przeglądów w okresie gwarancyjnym w ramach realizowanych inwestycji,

12) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

13) przedkładanie Wydziałowi Budżetowo-Finansowemu opisanych do rozliczenia faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych.

 

 

 Do zadań Wydziału w zakresie programów pomocowych należy:

 

1) prowadzenie stałego monitoringu dostępnych i projektowanych programów pomocowych służących dofinansowaniu zadań pozostających w kompetencji Powiatu,

2) informowanie zainteresowanych o dostępnych programach pomocowych możliwych do realizacji przez różne podmioty działające na obszarze Powiatu,

3) współpraca z samorządem województwa w zakresie realizowanych
przez ten samorząd programów dostępnych dla Powiatu, w szczególności związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego,

4) współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami, w tym rządowymi agencjami
i funduszami celowymi oraz fundacjami i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków finansowych służących rozwojowi Powiatu,

5) przygotowywanie wniosków do instytucji zarządzających w celu pozyskania środków na realizację określonych projektów rozwojowych,

6) prowadzenie spraw związanych z podpisaniem umów na realizację zatwierdzonych projektów,

7) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Powiat zatwierdzonych projektów,

8) przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań związanych z realizacją przez Powiat projektów rozwojowych i przedkładanie ich właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Starostwa oraz Zarządowi Powiatu,

9) monitoring zrealizowanych zadań przy udziale środków zewnętrznych,

      10) sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań w ramach programów pomocowych,

      11) współpraca z innymi Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w realizacji programów pomocowych

 

Formularze:

Wniosek o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Osoby:

 

Kierownik Wydziału

Jerzy Armata

pokój 308

tel. 17 276 50 00 wew.31

e-mail: ip@strzyzowski.pl

 

 

 

Inspektor Wydziału
Aneta Szczęsna
pokój 308

tel. 17 276 50 00 wew.31
e-mail: ip@strzyzowski.pl

 

Podinspektor Wydziału
Joanna Kiczek
pokój 308

tel. 17 276 50 00 wew.31
e-mail: ip@strzyzowski.pl