Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Budżet Powiatu Strzyżowskiego na 2023 r. przyjęty jednogłośnie

wydrukuj
Budżet Powiatu Strzyżowskiego na 2023 r. przyjęty jednogłośnie

Na sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego w dniu 28 grudnia 2022 r. radni przyjęli budżet na 2023 r. Zapisano w nim dochody w wysokości 115 812 612 zł i wydatki na kwotę 134 909 955 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 37 498 816 zł.

Projekt uchwały budżetowej powiatu strzyżowskiego na 2023 r. przedstawił starosta strzyżowski i zarazem przewodniczący Zarządu Powiatu Bogdan Żybura. Uzasadnienie do uchwały, które jest integralną częścią projektu uchwały budżetowej przewiduje m.in. prognozowane dochody budżetu w wysokości 115 812 612 zł oraz ustalony limit wydatków w wysokości 134 909 955 zł. Planowany deficyt budżetu zamknął się kwotą 19 097 343 zł.

Między innymi w ramach dochodów majątkowych w kwocie 24 972 950 zł zostały ujęte w projekcie budżetu środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - 24 072 950 zł, w tym na modernizację sieci dróg powiatowych – 19 122 950 zł i na budowę hali sportowej – 4 950 000 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej – 900 000 zł.

Zatem w tym roku do najważniejszych inwestycji należeć będzie modernizacja dróg powiatowych oraz budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie. Kontynuowane będą też zadania inwestycje takie jak rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu oraz rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Łączna kwota wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r. wyniesie 37 498 816 zł.

Z kolei prognozowana kwota dochodów bieżących została ustalona na wartość 90 839 662 zł. Przy wyłączeniu dochodów o charakterze projektowym, kwota dochodów o charakterze stałym (powtarzalnym) wynosi 90 382 329 zł. Analogiczna wartość przewidywanych do wykonania dochodów za rok 2022 szacowana jest na 84 932 209 zł.

Po szerokim przedstawieniu projektu budżetu na 2023 r. przez starostę, przewodnicząca Rady Małgorzata Skalska-Nieroda otworzyła dyskusję, w której w imieniu klubu radnych PiS głos zabrał radny Robert Godek. Stwierdził on m.in., że znaczna część wniosków do budżetu zgłoszonych przez klub zostało przez Zarząd uwzględnionych i ich realizacja przyniesie wiele korzyści dla społeczności powiatu. Podkreślił też wyjątkowość obecnego planu finansowego ze względu na wydatki inwestycyjne oraz na korzystanie z różnych form dofinansowania, w tym przez rządowe programy m.in. Polski Ład. Wskazał też na coraz lepszą współpracę władz Powiatu Strzyżowskiego z samorządem województwa podkarpackiego.

Z kolei wicestarosta Tomasz Garncarski przedstawił sytuację finansową m.in. w szkołach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski i związane w tym temacie prace budżetowe. Wspomniał też o pozyskanych na 2023 r. funduszach pozabudżetowych m.in. na drogi powiatowe.

W dyskusji głos zabrał radny Piotr Szopa (PiS), który podziękował Zarządowi za działania w zakresie pozyskania funduszy na cele inwestycyjne. Stwierdził też, że budżet na 2023 jest budżetem rekordowym.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały budżetowej na 2023 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez wszystkie komisje Rady Powiatu. Po pozytywnym przegłosowaniu wniosków do budżetu Rada Powiatu Strzyżowskiego jednogłośnie podjęła Uchwałę budżetową na 2023 r. nr XLVIII/347/2022.

[inf. Skarbnik Powiatu U. Liszka-Bawoł, opr. W. Plezia]