Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Program wyrównywania różnic między regionami III – wnioski do 15 lutego br.

wydrukuj
Program wyrównywania różnic między regionami III – wnioski do 15 lutego br.

Do 15 lutego 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie przyjmuje wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", którego głównym celem jest wyrównanie szans w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. O środki z programu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą aplikować m.in. powiaty, gminy, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu pomoc może być udzielona w ramach:

1. Obszaru B: na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia poruszania się i komunikowania osobom niepełnosprawnym. Adresatami pomocy mogą być: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Maksymalna wysokość dotacji przewidziana na likwidację barier nie może być wyższa niż 150.000,00 zł. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 50 procent kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

2. Obszaru C: na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Adresatami pomocy mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dotacji przewidziana na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku nie może być wyższa niż 34.000,00 zł. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 50 procent kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

3. Obszaru D: na likwidację barier transportowych. Adresatami pomocy w ramach tego obszaru mogą być: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. Maksymalna wysokość dotacji na likwidację barier transportowych wynosi:

- dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - do 80.000,00 zł,

- dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi - do 70.000,00 zł,

- dla autobusów - 250.000,00 zł.

W powiecie strzyżowskim wartość środków przeznaczonych na realizację projektu w tym obszarze nie może przekroczyć 70 procent kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80 procent w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

4. Obszaru E: na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Adresatami pomocy mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dotacji na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy założeniu co najmniej 30 osób niepełnosprawnych, nie może być wyższa niż 9.000,00 zł. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć wartości wymaganego wkładu własnego, lecz nie więcej niż 20 procent całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania.

5. Obszaru F: na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Adresatami pomocy mogą być: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dotacji na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu nie może przekroczyć 14.000,00 zł (do 70 procent kosztów realizacji projektu).

6. Obszaru G: na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Adresatami pomocy mogą być powiaty. W związku z tym, iż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, wskaźniki kosztów w tym obszarze nie zostały ustalone. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może jednak przekroczyć 30 procent wartości środków algorytmu planowanych przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w danym roku.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

- wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

- zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

- wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu należy złożyć w terminie do 15 lutego  2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, ul. Parkowa 7, p. 104. tel. 17 221 14 43 wew. 83.

Więcej informacji na temat warunków, procedur i zasad realizacji programu pod linkiem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

[Inf. i grafika PCPR w Strzyżowie, oprac. A. Zielińska]