Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowano odcinek drogi powiatowej Konieczkowa - Lutcza

wydrukuj
Przebudowano odcinek drogi powiatowej Konieczkowa - Lutcza

Blisko 1,5 km odcinek drogi powiatowej został jeszcze w grudniu 2017 r. gruntownie przebudowany. Wykonano m.in. nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach i przebudowano 6 przepustów pod koroną drogi. Inwestycja zrealizowana została z dotacji uzyskanej przez Powiat Strzyżowski z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków własnych Powiatu Strzyżowskiego. Funkcję Inwestora pełnił Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, wykonawcą robót była wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

„Przebudowa tej drogi na terenie gminy Niebylec to dla nas było bardzo ważne zadanie - mówi Robert Godek Starosta Strzyżowski. W tej sprawie wielokrotnie wnioskowali sami mieszkańcy, a także Państwo Radni Rady Powiatu z terenu Gminy Niebylec. Na posiedzeniach Zarządu Powiatu Pan Tadeusz Gruba wielokrotnie przypominał o potrzebie realizacji tej inwestycji, jednak jej wysoki koszt nie pozwalał nam na jej wykonanie, mimo pilnej, społecznej potrzeby. Dlatego pomoc ze strony Pani Wojewody i przeznaczenie na ten cel tak znacznych środków finansowych z budżetu Państwa było dla nas niezwykle ważne, dzięki temu zaś stan kolejnej z ważnych dróg powiatowych znacznie się poprawił."

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 179 295,71 zł, w tym z dotacji  z budżetu Państwa pozyskano środki w wysokości 940 000,00 zł a z budżetu Powiatu Strzyżowskiego przeznaczono na to zadanie 239 295,71 zł. Celem przebudowy było przywrócenie drodze pełnej wartości techniczno-eksploatacyjnej po wystąpieniu na tym terenie szkód powodziowych spowodowanych ulewnymi deszczami w 2013 roku. Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza w km 2+855 - 4+320 wraz z przebudową przepustów w km 3+100, 3+290, 3+390, 3+890, 4+000, 4+190 w miejscowości Lutcza" zrealizowane zostało m.in. ze środków przeznaczanych rokrocznie przez Wojewodę Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa podkarpackiego.

Wykonawcą robót był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. a przebudowa drogi trwała od 30.11.2017 r. do 15.12.2017 r. W ramach przebudowy na odcinku 1465 mb. Wzmocniono podbudowę jezdni, wykonano nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach, przebudowano 6 przepustów pod koroną drogi z zabezpieczeniem wlotów i wylotów, co pozwoliło uregulować spływ wody na przebudowanym odcinku drogi oraz utwardzono pobocza.

[inf. i fot. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]