Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

RAPORT O STANIE POWIATU

wydrukuj
RAPORT  O  STANIE  POWIATU

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511.).

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie powiatu strzyżowskiego w roku 2018 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego w dniu 26.06.2019 r. o godz. 1300

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącej Rady Powiatu Strzyżowskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu strzyżowskiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.