Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wręczono stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

wydrukuj
Wręczono stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Już po raz siedemnasty Rada Powiatu Strzyżowskiego przyznała stypendia naukowe uczniom i absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy w Strzyżowie. W roku szkolnym 2018/2019 stypendium otrzymało 166 osób na łączną kwotę 184 tys. złotych. Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się 70 absolwentów gimnazjów, którzy dla dalszego kształcenia wybrali szkoły ponadpodstawowe w Czudcu i Strzyżowie. Uroczystość wręczenia dyplomów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego odbyła się 18 września 2018 r. w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

W roku bieżącym Rada Powiatu Strzyżowskiego na wniosek Zarządu Powiatu postanowiła przyznać 166 stypendiów w pięciu kategoriach zapisanych w regulaminie Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. W kategorii I (absolwenci gimnazjów, którzy ukończyli gimnazjum ze średnią co najmniej 4.75 i do dalszego kształcenia wybrali szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Strzyżowski) przyznano 70 stypendiów, w kategorii II (uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią co najmniej 4,75) - 59, w kategorii III (uczniowie szkół ponadpodstawowych w Strzyżowie i Czudcu, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) - 3 stypendia, które otrzymali: Mateusz Wiater z Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz Karolina Budyń i Ewelina Warchoł z Zespołu Szkół w Czudcu, zaś w kategorii IV (absolwenci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy na świadectwie ukończenia szkoły osiągnęli średnią co najmniej 4,75 i będą kontynuować naukę na studiach wyższych systemem dziennym) - 32 stypendia. W roku bieżącym w kategorii V przyznano dwa stypendia dla absolwentów roku wyłonionych na podstawie wewnętrznych regulaminów szkół przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych w Strzyżowie. Tytuł Absolwenta Roku w 2018 r. otrzymali: Agata Froń z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i Franciszek Moskal z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Od września 2018 r. wysokość stypendium przyznawanego z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w kategorii I zwiększona została do kwoty 150 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy. W pozostałych kategoriach kwota stypendium pozostała na poziomie ubiegłorocznym tj. w kategorii II i III wynosić będzie 100 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy, a w kategorii IV i V wypłacona zostanie jednorazowo w wysokości 500 zł. Komisja Stypendialna, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendiów, zwracała uwagę na m.in.: wysokie wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen, uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szczególne uzdolnienia artystyczne i osiągnięcia sportowe.

Uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium odbyła się 18 października 2018 r. w nowo otwartej sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie podczas LIII sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego. Uczniowie oraz absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski odebrali gratulacje i dyplomy z rąk: Przewodniczącego Rady Powiatu Strzyżowskiego Pana Marka Jurzysty, Wiceprzewodniczących Rady: Pani Marii Chuchli i Pana Kazimierza Kani, Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, Wicestarosty Pana Jana Stodolaka, Pana Piotra Myćki - członka Zarządu Powiatu, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pani Małgorzaty Książek oraz Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszki-Bawoł.

Po rozdaniu dyplomów w imieniu nagrodzonych głos zabrała Gabriela Pieczek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, która w imieniu swoim i stypendystów podziękowała Zarządowi i Radzie Powiatu Strzyżowskiego oraz Strzyżowskiej Kapitule Kolegiackiej z Prepozytem Księdzem dr. Janem Wolakiem na czele za przyznane stypendia.

Cieszymy się, że jesteśmy uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzyżowski, który dostrzega potrzebę wsparcia finansowego młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce, pragnącej zdobywać wiedzę w kolejnych etapach kształcenia - mówiła tegoroczna stypendystka. [...] Niech radość nagrodzonych uczniów i absolwentów oraz ich Rodziców będzie dla Państwa największym podziękowaniem za otwartość serca i wszelkie działania na rzecz rozwoju edukacji w powiecie strzyżowskim.

Do zebranej w sali audiowizualnej młodzieży z najlepszymi życzenia i gratulacjami zwrócili się Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek i Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta. Słowa uznania i podziękowania skierowane zostały także do nauczycieli i dyrektorów szkół, kształtujących wiedzę, umiejętności i talenty swoich uczniów, a także do rodziców, wspierających swoje dzieci na każdym etapie edukacji.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]