Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zachęcamy uczniów do składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

wydrukuj
Zachęcamy uczniów do składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Od 2002 roku funkcjonuje utworzony przez samorząd powiatowy w Strzyżowie Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego - jeden z pierwszych samorządowych programów stypendialnych, z którego środki przeznaczane są rokrocznie na wspieranie uzdolnionych młodych ludzi pobierających naukę w szkołach na terenie powiatu strzyżowskiego. Fundusz wspierany jest także darowiznami Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej. O stypendia mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów, którzy zdeklarują chęć kontynuacji nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski oraz uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski o stypendium można składać do 31 lipca 2018 r. Od września 2018 r. zostanie zwiększona wysokość stypendium przyznawanego z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla absolwentów gimnazjum do kwoty 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego  może być przyznane w następujących kategoriach:

Kategoria 1 - absolwenci gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki oraz zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski - przez okres 10 miesięcy w wysokości do 150 zł miesięcznie (brutto),

Kategoria 2 - uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki - przez okres 10 miesięcy w wysokości do 150 zł miesięcznie (brutto),

Kategoria 3 - uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEN - przez okres 10 miesięcy w wysokości do 200 zł miesięcznie (brutto)

Kategoria 4 - absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki - jednorazowo w wysokości 500 zł (brutto),

Kategoria 5 - absolwent roku wyłoniony przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i Zespół Szkół w Czudcu na podstawie wewnętrznego regulaminu danej szkoły - jednorazowo w wysokości 500 zł (brutto).

Warunkiem przyznania stypendium dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kategoriach 3, 4 i 5 jest kontynuowanie nauki na studiach dziennych. W danej kategorii stypendium można otrzymać tylko raz.

Wnioski o przyznanie stypendiów składać mogą zainteresowani uczniowie/absolwenci, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia/absolwenta. Wniosek o przyznanie stypendium dla absolwenta roku (kategoria 5) składa dyrektor danej szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające średnią ocen z ostatniego roku nauki w szkole i szczególne osiągnięcia edukacyjne. Do wniosku w kategorii 3 należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskany wynik w olimpiadzie przedmiotowej. Natomiast do wniosku w kategorii 5 należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie wyboru absolwenta roku. Wnioski w kategoriach 1-4 przed złożeniem powinny być zaopiniowane przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń/absolwent. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do dnia 31 lipca każdego roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.

Zarząd Powiatu w Strzyżowie, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendiów, szczególnie preferować będzie, potwierdzone w złożonych wraz z wnioskiem dokumentach, kryteria: uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym oraz szczególne uzdolnienia artystyczne i osiągnięcia sportowe. Wstępnej kwalifikacji wniosków wg kryteriów punktowych dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie, która przedstawia swoje propozycje przyznania stypendium do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Rada Powiatu po uzyskaniu opinii Komisji właściwej ds. Edukacji.

Wypłatę stypendium wstrzymuje się i stypendysta traci prawo do przyznanego stypendium w razie niepodjęcia nauki w szkole wyższej oraz w razie przerwania lub zaprzestania nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Strzyżowski. Ponowne podjęcie nauki lub studiów nie uprawnia do wypłaty przyznanego stypendium. Stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Powiat o każdej okoliczności, zdarzeniu mającym wpływ na utratę prawa do stypendium.

Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego został utworzony dla zwiększenia motywacji młodzieży Powiatu Strzyżowskiego do osiągania coraz lepszych wyników w nauce, rozwijania uzdolnień oraz podejmowania dalszego kształcenia. Środki finansowe na realizację zadań ujętych regulaminie Funduszu określa każdorazowo Rada Powiatu w Strzyżowie w uchwale budżetowej. Od kilku lat na fundusz przekazywane są też środki z darowizn Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej.

Od września 2018 r. zostanie zwiększona wysokość stypendium przyznawanego z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w kategorii pierwszej tj. dla absolwentów gimnazjum do kwoty 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Zachęcamy przyszłych absolwentów gimnazjum do wyboru szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski oraz do ubiegania się o uzyskanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.

Szczegółowe informacje: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (pokój 313, II piętro); 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15; Tel. 17 2760 347 lub 17 2765 000 wew. 30.

[inf. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, opr. W. Plezia]