Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA

wydrukuj
BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA

Serdecznie zapraszamy do udziału w Biegu Konstytucji 3 Maja o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa 2022 .
Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Strzyżowa – Waldemara Góry oraz Starosty Strzyżowskiego – Bogdana Żybury.

REGULAMIN ZAWODÓW:

CELE
• Upamiętnienie 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
• Upowszechnianie biegania.
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
• Promocja Gminy Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.
• Promocja Powiatu Strzyżowskiego oraz Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

TERMIN I MIEJSCE
Bieg Konstytucji 3 –go Maja odbędzie się w dniu 3 – go maja 2022 r.
Start i Meta umiejscowiona będzie na terenie Placu Targowego przy ul. Szopena w Strzyżowie.

PROGRAM BIEGU
11.00 – otwarcie biura zawodów na terenie Placu Targowego przy ul. Szopena w Strzyżowie, odbiór pakietów startowych.
14.00 – start dzieci na dystansie ok. 250 m
• dzieci z kl. I-III SP (dziewczynki i chłopcy),
14.05 – start na dystansie ok. 450 m
• dzieci z kl. IV-VI SP (dziewczynki i chłopcy),
14.15 – start na dystansie 900 m
• młodzież z kl. VII i VIII SP,
• młodzież ze szkół ponadpodstawowych,
14.30 – start na dystansach ok. 2,5 km i 10 km
• dorośli OPEN
15.00 – wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży na dystansach 250 m, 450 m i 900 m przez Starostę Strzyżowskiego na Placu Targowym przy ul. Szopena w Strzyżowie.
Ok. 16.00 – zakończenie biegu, rozdanie nagród dla dorosłych w kategorii OPEN na dystansach 2,5 km, i 10 km przez Burmistrza Strzyżowa. W przypadku wcześniejszego ukończenia biegu przez ostatniego uczestnika rozdanie nagród może nastąpić wcześniej.

TRASY, DYSTANSE, LIMITY
TRASA 1: 250 m
TRASA 2: 450 m
TRASA 3: 900 m (2 okrążenia na trasie 450 m)
TRASA 4: 2,5 km
TRASA 5: 10 km (4 okrążenia na trasie 2,5 km)

BIURO ZAWODÓW, DEPOZYTY
• Biuro zawodów rozstawione będzie na terenie Placu Targowego przy ul. Szopena w Strzyżowie:
– 11:00 – 13:40 – Dystanse 250 m, 450 m i 900 m,
– 11.00 – 14:10 – Dystanse 2,5 km i 10 km.
• Depozyt będzie mieścił się w biurze zawodów od 11:00 do zakończenia biegu.
• Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
• Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada
VIII.  UCZESTNICTWO
• W biegu na 2,5 km i 10 km prawo startu mają jedynie zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.
• Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu na dystansach 250m, 450 m i 900 m za okazaniem pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna.
• Limit uczestników wynosi 200 osób
• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta.
• Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz brak przymocowanego na bucie transpondera(chipa) jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

IX. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
Zgłoszenia na stronie : https://cstr.pl/bieg-konstytucji-3-maja-o-puchar-starosty-strzyzowskiego-i-burmistrza-strzyzowa-2022/
• Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są na stronie internetowej www.cstr.pl poprzez formularz zgłoszeniowy do zapełnienia limitu uczestników biegu lub do 29 kwietnia 2022 roku do godziny 12:00.
• Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
• Zapisy w dniu biegu będą możliwe w biurze zawodów jedynie w przypadku nie zapełnienia limitów uczestników.
• Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą zawierać:
– imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika pełnoletniego,
– imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika małoletniego oraz imię i nazwisko jego rodzica/opiekuna prawnego, który podpisze zgodę,
– numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej.
• Opłata startowa w biegu wynosi 5 zł – dla dzieci i młodzieży oraz 25 zł dla dorosłych.
• Weryfikacja zawodników, pobieranie opłat startowych oraz wydawanie pakietów startowych wraz z numerami odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu.
• Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia. że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
• Po pakiet startowy należy zgłosić się osobiście i podpisać jego odbiór.

X. KLASYFIKACJA
1. W Biegu Konstytucji 3-go Maja prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
A. dzieci, młodzież (z podziałem na dziewczynki i chłopców):
– klasy I – III SP,
– klasy IV – VI SP,
– klasa VII, VIII SP,
– szkoły ponadpodstawowe.
B. dorośli (kobiety, mężczyźni):
– OPEN

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Sędziowską na podstawie wydruku z elektronicznego systemu pomiaru czasu RACE RESULT poprzez odczyt z prawidłowo zamontowanego czujnika.
3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 2.05.2022. Jej zadaniem będzie:
• ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
• rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zawodów.

XI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w każdej kategorii Biegu dla dzieci i młodzieży otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Puchary, dyplomy, nagrody pieniężne otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN – kobiet i mężczyzn na dystansach 2,5 km i 10 km.
4. Organizatorzy przewidują nagrody:
• pieniężne dla zdobywców miejsc I (150 zł), II (120 zł) i III (100 zł) w biegu na 2,5 km i 10 km. Odbiór nagród nastąpi 3 maja 2022 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru;
• rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją dla zdobywców miejsc I-III miejsc w kategorii dzieci i młodzieży na dystansach 250 m, 450 m i 900 m.

Organizatorzy Biegu
• Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
• Powiat Strzyżowski – Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

ZAPRASZAMY