Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zakończenie etapu II - Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w miejscowości Jaszczurowa

wydrukuj

Na miesiąc przed planowanym terminem zakończyły się roboty budowlano-montażowe drugiego etapu na osuwisku w Jaszczurowej.
14.10.2022 r. protokołem odbioru końcowego inwestycji zostały odebrane roboty  w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina
w m. Jaszczurowa w km 4+450 – 5+129”- etap II  na wartość ogółem 5 796 316,77 zł, w tym  4 637053,00 zł środki dotacji budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.
W ramach prowadzonych robót wykonano szereg umocnień i konstrukcji oporowych w obrębie korony drogi, uporządkowano i uregulowano spływ wód opadowych powierzchniowych jak i wgłębnych przez wykonanie drenaży oraz umocnienie skarp i dna  rowów. Wszystkie te działania stanową gwarancję zabezpieczenia osuwiska przed ruchami osuwiskowymi terenów przyległych
i odcinka drogi powiatowej.
 Firma Remost Sp. z o.o. z Dębicy po zakończeniu właściwych prac budowlanych uporządkowała przyległy teren a ruch drogowy na tym odcinku drogi został przywrócony.
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy był Pan mgr inż. Wojciech Smajdor natomiast funkcję inspektora nadzoru pełnił mgr inż. Pan Henryk Kalisz.

Informacja PZD Strzyżów