Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

wydrukuj

Znalezione obrazy dla zapytania: powiat strzyżowski,Starostwo Powiatowe

w Strzyżowie

Wydział Komunikacji, Dróg

i Transportu

Zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne.

Załączniki:

- Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2,

-Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (np. własność, umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia).

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisu/-(ów),

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

  1. Wniosek o zmianę zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne.

Załączniki:

-Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (np. własność, umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia).

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

-Oświadczenie dotyczące niekaralności należy przedłożyć w przypadku wnioskowania o zmianę zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia w związku ze zgłoszeniem większej ilości pojazdów objętych zaświadczeniem.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisu/-(ów) po zmianach.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Opłaty administracyjne

Za wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:

500 zł

Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości:

100 zł

 

Za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości:

25 zł

Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości:

10 zł

Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości:

100 zł

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są: mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra, dziadek, babcia, wnuk, wnuczka.

 17 zł

Opłaty można dokonać w kasie urzędu przy ul. Przecławczyka 15 w godzinach pracy kasy urzędu tj.:

- w poniedziałek                800 - 1515.

- od wtorku do piątku        730 - 1445

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne należy złożyć do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 15.

- w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu wraz z załącznikami. W przypadku gdy przesyłany elektronicznie dokument jest kserokopią oryginału, wówczas należy ksero poświadczyć za zgodność z oryginałem, a następnie załączyć elektronicznie do wniosku.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Zaświadczenie wydaje się w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenia wnosi się w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Stronie postanowienia.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013, poz. 916 z późn. zm.).

 

Uwagi

 

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zaświadczenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zaświadczenia.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 2765-000 wew.54