Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1931R Żarnowa-Niebylec w miejscowościach Gwoździanka i Niebylec wraz z przebudową mostu w Niebylcu

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1931R Żarnowa-Niebylec w miejscowościach Gwoździanka i Niebylec wraz z przebudową mostu w miejscowości Niebylec

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z przebudową drogi powiatowej  nr 1931R prowadzone były w miejscowościach Gwoździanka i Niebylec w km od 6+450 do 7+600, zaś z przebudową mostu w Niebylcu w km 7+482. Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła  łącznie 1150 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- przebudowę nawierzchni drogi tj. warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej,

- przebudowę przepustu pod koroną drogi wraz z zabezpieczeniem wlotów i wylotów,

- uzupełnienie poboczy drogi kruszywem łamanych,

- odmulanie rowów,

- przebudowę obiektu mostowego, polegającą na wzmocnieniu istniejących przyczółków wraz z wykonaniem żelbetowej płyty pomostu oraz nawierzchni,

- wzmocnienia uszkodzonego korpusu drogowego poprzez umocnienie skarp stożków kamieniem łamanym w siatkach i płytami betonowymi typu krata w obrębie mostu,

- montaż stalowych barieroporęczy,

- roboty wykończeniowe.

 

Koszt:

702 358,35 PLN, w tym:

488 563,00 PLN – środki  z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

213 795,35 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2015

Lokalizacja:

49.861956, 21.891411 – początek odcinka drogi

49.857937, 21.903728  – koniec odcinka drogi