Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu w Markuszowej

wydrukuj
Uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu w Markuszowej

20 lutego 2020 r. dokonano otwarcia i poświecenia mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa. Wstęgę uroczyście przecięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu strzyżowskiego i gminy Wiśniowa oraz firm zaangażowanych w budowę mostu. Spotkanie podsumowujące miało miejsce w Domu Kultury w Markuszowej.


Do ceremonii uroczystego przecięcia wstęgi na oddanym już do użytku moście w Markuszowej zostali zaproszeni: Bogdan Żybura starosta strzyżowski, Małgorzata Skalska-Nieroda przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego, Tomasz Garncarski wicestarosta, Marcin Kut wójt gminy Wiśniowa, Ryszard Strzępek przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa, Adam Mroczka sołtys wsi Markuszowa, Krzysztof Rusiecki prezes Zarządu Mostostal Kielce, Zbigniew Wolan prezes Zarządu Wolmost Sp. z o.o., Marcin Lubczak wiceprezes Wolmost (kierownik budowy), Artur Chojdak inspektor nadzoru, Rafał Leń projektant, ks. Maciej Figura proboszcz parafii w Dobrzechowie. Błękitna szarfa symbolizująca nurt rzeki Wisłok, podzielona na 12 odcinków z herbami (powiatu strzyżowskiego i gminy Wiśniowa) i nazwą inwestycji była trzymana przez ubranych w ludowe stroje Oskara i Filipa Lodarskich a podającą tacę z nożyczkami była Justyna Kolbusz z zespołu ludowego „Wisienka”. Wstęga została przecięta w obecności radnych Rady Powiatu, radnych Rady Gminy Wiśniowa i sołtysów wsi z gminy Wiśniowa, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Markuszowej i mieszkańców wsi. Nad całością czuwał wraz z pracownikami i poprowadził dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej i jednocześnie radny Rady Powiatu Strzyżowskiego Grzegorz Tomaszewski.

Po przecięciu wstęgi modlitwę poprowadził i poświęcenia mostu dokonał proboszcz parafii w Dobrzechowie ks. Maciej Figura.

Na drugą część uroczystości, która miała miejsce w Dom Kultury w Markuszowej złożyły się wystąpienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztofa Piękosia, starosty strzyżowskiego Bogdana Zybury, wójta gminy Wiśniowa Marcina Kuta i sołtysa Markuszowej Adama Mroczki. Uroczysty obiad dla gości przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Markuszowej.

O prowadzonej inwestycji budowy mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka - Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa opowiedział dyrektor PZD w Strzyżowie Krzysztof Piekoś:

Wstępne prace związane z przygotowaniem dokumentacji rozpoczęły się w marcu 2018 r. Przygotowanie mapy do celów projektowych, uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego, opracowanie projektu technicznego, opracowanie projekt podziału nieruchomości (koszt 79 695 zł) wykonał Rafał Leń.

Początkiem 2019 r. złożono wniosek i 07.02.2019 r. uzyskano decyzji ZRID na budowę, co dało przepustkę do złożenia wniosku do Ministerstwa Infrastruktury Departament Dróg Publicznych na dofinansowanie budowy rezerwą subwencji ogólnej kwotą 3.300.000 zł (ostatecznie 3.285.536), równocześnie zostało podpisane porozumienie z Gminą Wiśniowa na dofinansowanie zadania kwotą 300.000. zł

W marcu 2019 r. po przeprowadzeniu rozmów i negocjacji podpisano porozumienie z Polską Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy Jasło w sprawie przełożenia sieci gazowej kolidującej z budową mostu. W efekcie prowadzonych rozmów wynegocjowano, że koszt wykonania przejścia linią gazową pod dnem Wisłoka pokryje PSG.

Przetarg na roboty budowlane ogłoszono 29.03.2019 r. W przetargu wzięło udział 8 firm wykonawczych, z których oferta Lidera Konsorcjum Mostostal Kielce S.A. okazała się najkorzystniejsza.. Po zakończaniu procedury przetargowej z ww. Konsorcjum została podpisana umowa na roboty w dniu 12.06.2019 r. i jednocześnie został przekazany plac budowy. Wykonawca przystąpił do robót budowlanych a inspektorem nadzoru na budowie był Artur Hojdak. Zakończenie robót, podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpiło w dniu 19.12.2019 r., a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Strzyżowie wydał decyzję na użytkowanie obiektu mostowego w dniu 03.12.2019 r.

Łączny koszt budowy mostu wyniósł 5 670 731 zł. Koszty w roku 2019: 5 591 036 z tego rezerwa subwencji ogólnej 2 795 036, środki Powiatu 2 496 000, środki Gminy Wiśniowa 300 000. W wyniku inwestycji powstał most wraz z dojazdami w nowej lokalizacji o konstrukcji stalowo betonowej trzyprzęsłowej o nośności dla klasy B tj. 40 t. Długość całkowita mostu 60,74 m, szerokość 8,75, szerokość jezdni na obiekcie 6,0 m.

Ponadto należy zauważyć fakt, że w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargowego na budowę mostu pojawiły się oszczędności, które pozwoliły dodatkowo na gruntowną przebudowę odcinka drogi na dł. 931 mb na łączną wartość 994 500 zł, z czego środki rezerwy subwencji ogólnej stanowią kwotę 490 500 zł, środki własne Powiatu 504 000 zł. Na ww. odcinku drogi dokonano podbudowy metodą recyklingu głębokiego ze wzmocnieniem dolnej warstwy kruszywem łamanym, wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z masy mineralno-asfaltowej, kompleksową przebudowę systemu odwodniania drogi (przebudowa przepustów pod korną drogi, zjazdy, rowy) i utwardzenia poboczy.”

Inf. OK Wiśniowa, PZD Strzyżów, opr. i fot. Wiesław Plezia

Poniżej materiał filmowy ITVPoludnie