Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kary za brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów

wydrukuj
Kary za brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów

Wnioski w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu,

 nabycia lub zbycia pojazdu oraz o wydanie uprawnień do

kierowania pojazdami można złożyć elektronicznie poprzez

 Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca

 zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

 

Za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie w terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu grożą kary pieniężne

 
 

 

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie informuje, że zgodnie
z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciele pojazdów mają 30 dni na dopełnienie obowiązku:

 • rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju.

WAŻNE!  W przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie ma możliwości zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, ww. pojazdy należy zarejestrować.   

Z powodu istniejącej w Polsce epidemii COVID-19, a obecnie stanu zagrożenia epidemicznego termin na dokonanie rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdów zarejestrowanych w kraju został wydłużony do 60 dni (art. 31ia pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Za niezarejestrowanie pojazdu (art. 140mb pkt 1 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju (art. 140mb pkt 2 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) grożą kary pieniężne w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Przepisy wprowadzające karę pieniężną za niedopełnienie ww. obowiązku weszły w życie
1 stycznia 2020 r. i są egzekwowane poprzez nakładanie odpowiednich kar pieniężnych.

Na Kim Ciąży Obowiązek

Obowiązek zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ww. terminie dotyczy:

- osób, które nabyły lub zbyły pojazd (lub część pojazdu) na podstawie powszechnych form przeniesienia praw własności (m.in. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny),

- osób, które nabyły pojazd/pojazdy poprzez dziedziczenie

WAŻNE! Obowiązek zgłoszenia nabycia odziedziczonego pojazdu/pojazdów ciąży na wszystkich spadkobiercach, nawet jeżeli odziedziczyli tylko część pojazdu.

Sposoby Zgłoszenia Nabycia Lub Zbycia Pojazdu

 1. Osobiste stawiennictwo w urzędzie (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.
 2. Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu za pośrednictwem profilu zaufanego poprzez stronę GOV.pl (procedura zgłoszenia dostępna na stronie GOV.pl )
 3. Wysłanie wypełnionego wniosku wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego przeniesienie praw własności (np. umowa, darowizna, faktura) za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku dostępny do pobrania w formularzach – „Rejestracja, czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie (kasacja), zawiadomienie o nabyciu, zbyciu pojazdu”.       

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu:

- prowadzenie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym (karcie pojazdu),

- czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

- zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

- wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,

- wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy na bagażnik samochodowy,

- przyjmowanie zawiadomień o nabyciu oraz zbyciu pojazdu,

- wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy (generowanie profilu kandydata na kierowcę – PKK, generowanie profilu kierowcy zawodowego - PKZ),

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- wymiana praw jazdy,

- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

- wydawanie karty kwalifikacji kierowcy,

- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

- wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście do przeprowadzania badań technicznych,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji instruktorom,

- wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi,

- udzielanie, cofanie, zawieszanie, wygaszanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,

- udzielanie, odmowa udzielania, wygaszanie, cofanie oraz zawieszanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

- wydawanie i dokonywanie zmian w zaświadczeniach na przewozy na potrzeby własne,

- wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

- wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,

- współdziałanie w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zatwierdzanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu,

- opiniowanie projektów organizacji ruchu,

- wydawanie decyzji dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny,

- wydawanie opinii dotyczących zmiany kategorii dróg,

- prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Szczegółowy opis zadań Wydziału zawiera Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Petenci załatwiający sprawy w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zobowiązani są do składania wraz z dokumentami (wnioskami) podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.